1/2021

Gdańsk,28.06.2021

Zamawiający: 

SentiOne SA

ul. Lęborska 3B

80-386 Gdańsk

NIP: 5252520285 

KRS: 0000904567 

REGON: 145863272 

+48 603 926 001

research@sentione.com 

Ogłoszenie o przetargu nr 1/2021 na dostarczenie nagrań i transkrypcji reprezentatywnej próbki angielskiego języka mówionego w konwersacjach telefonicznych

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 ze zm.), oraz ustawy z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, zaś wartość szacunkowa zamówienia jest niższa od progów unijnych określonych na podstawie art. 3 ustawy Pzp.

I. Wprowadzenie: 

Zamawiający przygotowuje się do realizacji projektu pod nazwą “SentiDeepFusion: zastosowanie uczenia głębokiego w celu automatyzacji wielojęzycznej ekstrakcji informacji z tekstów potocznych dla interfejsów konwersacyjnych i analityki doświadczeń klienta”, (POIR.01.01.01-00-0923/20) który jest przedmiotem wniosku o dofinansowanie w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Zapytanie ofertowe prowadzone jest: 

a) z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, efektywności, jawności i przejrzystości. 

b) zgodnie z zasadami polityki równych szans i niedyskryminacji. 

c) w formie pisemnej w języku polskim. 

Nazwa i adres Zamawiającego: 

SentiOne SA 80-386 Gdańsk, ul. Lęborska 3B, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk – Północ w Gdańsku, Wydział VII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000904567 posiadającym NIP 5252520285, REGON 145863272, 

Sposób uzyskania informacji dot.zapytania ofertowego 

Numery telefonów:  +48 603 926 001

Adres e-mail: research@sentione.com 

II. Data ogłoszenia zapytania ofertowego: 28.06.2021 r. 

III. Termin składania ofert: 6.07.2021 r. do godziny 23:59

IV. Opis przedmiotu zapytania ofertowego: 

Oznaczenie CPV: 

  • 32353000-2 – Nagrania dźwiękowe
  • 79550000-4 – Usługi w zakresie komputerowego maszynopisania, przetwarzania tekstu i powiązanych z nimi komputerowych usług wydawniczych

Załączniki