Regulamin świadczenia usług SentiOne
24.10.2017

DEFINICJE

 1. Niniejszy regulamin świadczenia usług („Regulamin”) określa warunki korzystania ze strony internetowej SentiOne.pl, a w szczególności prawa i obowiązki zarejestrowanych Użytkowników SentiOne.com.
 2. Poniższe terminy stosowane w niniejszym Regulaminie mają następujące znaczenia:
  1. Konto – sposób na zapewnienie Użytkownikowi dostępu do zasobów Strony internetowej przez Operatora.
  2. Administrator Konta – Użytkownik uprawniony do korzystania z Konta i zarządzania nim.
  3. Właściciel Konta – Użytkownik, który utworzył Konto.
  4. Umowa – umowa o świadczenie e-usług zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem w drodze Rejestracji Użytkownika na Stronie internetowej i akceptacji Regulaminu.
  5. Cykl rozliczeniowy – okres, w którym Użytkownik będzie miał dostęp do usług w ramach Strony internetowej, pod warunkiem opłacenia Opłaty Abonamentowej.
  6. Słowo kluczowe – ciąg znaków podanych przez Użytkownika i monitorowanych na jego zlecenie przez System w Internecie.
  7. Login – unikatowa nazwa stosowana dla celów identyfikacji Użytkownika na Stronie internetowej.
  8. Operator – spółka pod nazwą SentiOne Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku przy ul. Lęborskiej 3B, 80-386 Gdańsk, REGON 145863272, NIP 5252520285, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 00000904567, o kapitale zakładowym w wysokości 1.233.450,00 zł.
  9. Hasło – ciąg znaków wybrany przez Użytkownika, przypisany do Konta Użytkownika, wymagany do uzyskania dostępu do Strony internetowej.
  10. Pakiet – wariant pakietu abonamentowego dla Konta, wybrany spośród dostępnych Pakietów w Panelu Klienta w Systemie.
  11. Rejestracja – utworzenie Konta przez Użytkownika z zastosowaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego na Stronie internetowej przez Operatora.
  12. Usługa – usługa oferowana przez Operatora za pośrednictwem Strony internetowej na warunkach określonych w Regulaminie. Może to być dowolna z poniższych usług:
    Okres testowy SentiOne

   • Pakiet SentiOne Team
   • Pakiet SentiOne Enterprise
   • Pakiety Legacy: Advanced, Basic, Starter, Pro, Personal
  13. System – oprogramowanie monitorujące działalność internautów, dostępne na stronie internetowej SentiOne.com w modelu Software-as-a-Service.
  14. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług.
  15. Cennik – oferta przedstawiająca zestawienie wariantu Konta i ceny, proponowana przez Operatora Strony internetowej. Cennik jest dostępny na stronie internetowej Operatora.
  16. Opłata Abonamentowa – podana w Cenniku łączna opłata miesięczna lub roczna z tytułu dostępu do Konta. Opłata Abonamentowa obejmuje opłatę podstawową dla wybranego Pakietu.
  17. Okres testowy – określony przez Operatora okres 14 (czternastu) dni kalendarzowych, w którym Użytkownik otrzymuje darmowy dostęp do Usługi.
  18. Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz dowolna osoba prawna lub jednostka organizacyjna inna niż osoba prawna, której ustawa przyznaje osobowość prawną, która w drodze akceptacji Regulaminu zyskuje dostęp do Usług świadczonych przez Operatora.
  19. Strona internetowa – obsługiwana przez Operatora strona internetowa SentiOne.com, działająca pod adresem URL http://sentione.com, wraz z Systemem, na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie.
  20. Treści – wszelkie informacje, dane, teksty, grafiki, logo, materiały video, muzyczne lub inne materiały zamieszczane, wgrywane, przesyłane, transmitowane lub w inny sposób udostępniane za pośrednictwem Usługi.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa zasady korzystania ze Strony internetowej i Usług oferowanych przez Operatora, a także prawa i obowiązki zarówno Operatora jak i Użytkownika.
 2. Za pośrednictwem Strony internetowej i na warunkach wskazanych w Regulaminie Operator zapewnia dostęp do platformy internetowej w modelu SaaS (Software-as-a-Service) wraz z narzędziami do internetowych badań rynku i opinii publicznej, w tym m.in. zapewnia:
  • internetowe monitorowanie marek, produktów, usług, tematów, osób publicznych, fraz kluczowych, słów kluczowych i wydarzeń,
  • archiwizowanie bazy danych z wynikami monitorowania,
  • dostęp do danych historycznych z monitorowania do 3 lat wstecz (w zależności od wybranego Pakietu),
  • raporty i analizy w oparciu o wyniki monitorowania,
  • informacje o nowych wynikach monitorowania Internetu,
  • powiadomienia i zgłoszenia.
 3. Operator zapewnia następujące wersje Pakietów abonamentowych dla Usługi, które można wykupić przez Internet:
  • Okres testowy SentiOne
  • Pakiet SentiOne Team
  • Pakiet SentiOne Enterprise
 4. Szczegółowy zakres funkcjonalności Usług udostępnionych w ramach Pakietu znajduje się w cenniku dostępnym pod adresem https://sentione.com/pricing.
 5. Pakiet SentiOne Enterprise Plan wymaga odrębnej umowy i nie można go wykupić przez Internet.
 6. Pakiet testowy SentiOne jest darmowy przez okres 14 dni, w którym Użytkownicy mogą testować funkcjonalności serwisu SentiOne.com. Dostęp nie wymaga podawania przez Użytkownika danych do faktury.
 7. Każdy Użytkownik ma prawo do skorzystania z bezpłatnego Okresu testowego SentiOne przez okres 14 kolejnych dni („Okres testowy”) tylko jeden raz.
 8. Pakiet SentiOne Team jest odpłatny zgodnie z cennikiem podanym na stronie https://sentione.com/pricing.
 9. Korzystając z Usługi, Użytkownicy oświadczają, że zapoznali się z Regulaminem i akceptują jego warunki oraz że utworzyli Konto zgodnie z instrukcjami wskazanymi w Regulaminie.
 10. Operator ma prawo powierzyć administrowanie Strony internetowej stronie trzeciej, na co Użytkownik niniejszym wyraża zgodę.
 11. Minimalne wymagania techniczne do korzystania ze Strony internetowej dla systemu komputerowego Użytkownika to:
  • Połączenie internetowe,
  • RAM: 4 GB,
  • System operacyjny: Microsoft Windows 10, System operacyjny Mac.
  • Minimalna rozdzielczość ekranu 1280×1024,
  • Przeglądarka: Google Chrome (ostatnia i druga od końca stabilna wersja), Firefox (ostatnia i druga od końca stabilna wersja), Microsoft Edge (ostatnia i druga od końca stabilna wersja), Safari (ostatnia i przedostatnia wersja stabilna)
  • włączony JavaScript,
  • Pliki cookie włączone.
 12. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany wymagań technicznych systemu oraz sposobu świadczenia Usługi, na co Użytkownik niniejszym wyraża zgodę.
 13. Operator nie będzie odpowiadać za problemy techniczne lub ani ograniczenia sprzętowe leżące po stronie Użytkownika, uniemożliwiające Użytkownikowi korzystanie ze Strony internetowej i/lub Usług świadczonych za jej pośrednictwem.
 14. Operator dołoży starań, by zapewnić bezpieczeństwo internetowego przekazywania danych w związku z Usługą, przez co rozumie się przekazywanie informacji z zachowaniem ich poufności, integralności i kompletności.
 15. Operator nie będzie odpowiadać za problemy techniczne lub ani ograniczenia sprzętowe leżące po stronie Użytkownika, uniemożliwiające Użytkownikowi korzystanie ze Strony internetowej i/lub Usług świadczonych za jej pośrednictwem.
 16. Operator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Cenniku. Zmiany te zostaną ogłoszone w zakładce „Cennik” i będą obowiązywać od dnia ich ogłoszenia.
 17. Użytkownik: (a) jest odpowiedzialny za przestrzeganie tego regulaminu (b) będzie stosował się do zasad korzystania z usługi Twitter, dostępnych pod adresem https://twitter.com/tos; zasad korzystania z usługi Youtube, dostępnych pod adresem https://youtube.com/t/terms; zasad korzystania z usługi Facebook, dostępnych pod adresem https://facebook.com/terms.php; zasad korzystania z usługi Instagram, dostępnych pod adresem https://help.instagram.com/581066165581870; oraz zasad korzystania z usługi LinkedIn, dostępnych pod adresem https://linkedin.com/legal/user-agreement

   REJESTRACJA KONTA

   1. Dostęp do Pakietu Okres testowy jest możliwy po Rejestracji Użytkownika na Stronie internetowej, a tym samym utworzeniu Konta przy zastosowaniu formularza dostępnego pod adresem http://sentione.com i podaniu następujących danych osobowych:
    1. Adresu e-mail
    2. Hasła
    3. Języka monitorowania
   2. Użytkownicy mogą także uzyskać dostęp do Pakietu Okres testowy poprzez aktywowanie Konta korzystając ze swojego profilu na Facebooku.
   3. Rejestrację uznaje się za ukończoną z chwilą ustawienia przez Użytkownika Hasła i wyboru Języka monitorowania.
   4. Uzyskanie dostępu do Pakietu SentiOne Team po Okresie testowym wymaga od Użytkownika dokonania wyboru Pakietu i zakończenia Rejestracji poprzez podanie następujących danych dodatkowych:
    1.                     w przypadku osób fizycznych są to:
     • Imię (imiona),
     • Nazwisko,
     • Adres zamieszkania,
     • Adres korespondencyjny,
     • Numer telefonu (opcjonalnie)
    2.                     w przypadku osób prawnych lub organizacji bez osobowości prawnej są to:
     • Pełna nazwa,
     • NIP (nr rejestracji VAT)
     • Siedziba,
     • Adres korespondencyjny (jeżeli inny niż adres siedziby),
     • Numer telefonu (opcjonalnie)
   5. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany formularza rejestracyjnego poprzez dodanie dodatkowych pól danych.
   6. Akceptując niniejszy Regulamin, Użytkownik Usługi jest zobowiązany do podania prawdziwych danych osobowych, w przeciwnym wypadku jego dostęp do Strony internetowej zostanie zablokowany.
   7. Wyłączną odpowiedzialność za prawidłowość podanych danych osobowych ponosi Użytkownik. Ponadto Użytkownik będzie odpowiadać za zachowanie Hasła w poufności.
   8. Świadcząc Usługę na rzecz Użytkownika Operator nie gwarantuje znalezienia wszystkich monitorowanych Słów kluczowych, które występują i są dostępne w Internecie.

   DARMOWY OKRES TESTOWY

   1. Okres testowy trwa 14 (czternaście) kolejnych dni.
   2. Operator zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu Użytkownika do Strony internetowej w Okresie testowym, jeżeli:
    • Użytkownik lub osoba, za którą odpowiada naruszy Regulamin,
    • Operator uzna, że Użytkownik założył w Systemie więcej niż jedno Konto.

   NALICZANIE I DOKONYWANIE OPŁAT

   1. Korzystanie z Usługi SentiOne po Okresie testowym jest odpłatne.
   2. Użytkownik jest zobowiązany do terminowego uiszczania wszelkich opłat z tytułu korzystania z Usługi zgodnie z wybranym Pakietem. SentiOne oferuje abonamenty miesięczne lub roczne. Aktualna oferta cenowa jest dostępna pod adresem https://sentione.com/pricing.
   3. Użytkownik otrzymuje dostęp do Usługi po otrzymaniu przez SentiOne Opłaty Abonamentowej obliczonej na podstawie wybranego dla Konta Pakietu (płatność z góry).
   4. Abonament za każdy kolejny Cykl rozliczeniowy należy opłacać z góry.
   5. Za dzień miesiąca uważany za pierwszy dzień Cyklu rozliczeniowego przyjmuje się dzień uznania po raz pierwszy rachunku bankowego Operatora. Cykl rozliczeniowy kończy się z dniem odpowiadającym rozpoczęciu danego Cyklu rozliczeniowego. Jeżeli w kolejnym miesiącu taki dzień nie występuje, okres ten kończy się ostatniego dnia bieżącego miesiąca.
   6. Użytkownik może zapłacić za Usługę kartą kredytową lub przelewem bankowym (w większości krajów), należy jednak mieć na uwadze, że sposoby płatności mogą różnić się w zależności od kraju Użytkownika.
   7. Wybierając płatność kartą kredytową, Użytkownik zgadza się na płatności cykliczne, w ramach których Opłata Abonamentowa jest pobierana automatycznie, w zależności od wybranego Pakietu.
   8. Osoba korzystająca z karty kredytowej oświadcza i zapewnia, że jest uprawniona do korzystania z niej oraz że karta może być obciążana wszelkimi opłatami, które nie zostaną odrzucone.
   9. Płatność cykliczna jest inicjowana pierwszego dnia po dacie wygaśnięcia wcześniejszej subskrypcji („data rozpoczęcia płatności cyklicznej”).
   10. W przypadku nieudanej transakcji płatności cyklicznej SentiOne podejmie próbę jej powtórnego przeprowadzenia za kilka dni, a jeżeli transakcja będzie nadal nieudana, SentiOne przyjmie, że Usługa została rozwiązana. W przypadku upływu terminu ważności karty kredytowej udostępnionej przez Użytkownika bądź zmiany lub dezaktualizacji danych karty kredytowej Użytkownik, w celu zapewnienia ciągłości świadczenia Usługi i uniknięcia przerw w Usłudze, upoważnia SentiOne do uzyskania lub ustalenia informacji zastępczych, w szczególności terminu ważności lub numery karty kredytowej, i dalszego pobierania opłat na tych samych warunkach, co w przypadku wcześniej podanej karty kredytowej. SentiOne nie odpowiada za jakiekolwiek opłaty naliczone przez dostawców usług.
   11. Użytkownik wyraźnie wyraża zgodę na otrzymywanie od nas faktur drogą elektroniczną.
   12. Koszty wszelkich opłat bankowych ponosi wyłącznie Użytkownik.
   13. Brak terminowego uiszczenia Abonamentu wskazanego na Fakturze może skutkować zablokowaniem Konta na 7 dni. Dokonanie przez Użytkownika płatności Abonamentu w terminie 7 dni od zablokowania dostępu do Konta będzie skutkować natychmiastowym odblokowaniem dostępu. Bezskuteczny upływ terminu 21 dni licząc od dnia zablokowania dostępu do Konta będzie skutkować automatycznym usunięciem Konta i rozwiązaniem Umowy.
   14. Płatności internetowe obsługuje PayLane sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Arkońskiej 6/A3, 80-387 Gdańsk, KRS: 0000904567 NIP: 5862141089.

   ZWROTY I ANULOWANIE

   1. SentiOne to usługa przedpłacona. Dlatego też Operator nie zwraca środków, nawet w przypadku anulowania Usługi tuż po obciążeniu karty za kolejny Cykl rozliczeniowy.
   2. Płatność uiszcza się za cały miesiąc (lub rok, jeżeli wybrano pakiet roczny).
   3. SentiOne nie stosuje polityki wcześniejszego rozwiązania umowy i zwrotów, dlatego też abonament wygasa z upływem jej terminu i nie można go anulować wcześniej. Nie zapewniamy zwrotów w przypadku zaprzestania korzystania z abonamentu SentiOne w okresie jego trwania.
   4. Użytkownik może skasować swoje Konto w dowolnym momencie bez obciążenia karty kredytowej dodatkowymi opłatami z tego tytułu. Niemniej jednak Użytkownik jest zobowiązany do zapłaty wszelkich kwot, którymi jego karta kredytowa została już obciążona.
   5. Jeżeli Użytkownik rozwiąże Umowę przed końcem Cyklu rozliczeniowego, będzie mieć dostęp do Konta i do Usługi do końca w pełni opłaconego Cyklu rozliczeniowego.
   6. Po skasowaniu Konta przez Użytkownika jego karta kredytowa nie będzie już dalej obciążana, ale kwoty, które już zostały pobrane nie będą zwracane.
   7. Zmiana Pakietu jest możliwa w dowolnym momencie
   8. Zmiana Pakietu z droższego na tańszy wchodzi w życie po zakończeniu opłaconego Cyklu rozliczeniowego.
   9. Zmiana Pakietu z tańszego na droższy wchodzi w życie natychmiast, a opłaty są odpowiednio korygowane.
   10. Administrator Konta, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów wskazanych poniżej.
   11. Jeżeli Administrator Konta wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy.
   12. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia.

   ROZWIĄZANIE UMOWY

   1. Umowę można rozwiązać w drodze wniosku o dezaktywację i skasowanie Konta składanego przy logowaniu do Usługi.
   2. Skasowanie Konta wchodzi w życie od ostatniego dnia aktualnego Cyklu rozliczeniowego.
   3. Operator zastrzega sobie prawo do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy Użytkownik:
    • poda nieprawdziwe dane osobowe przy Rejestracji,
    • korzysta z systemu w celu naruszenia praw osobistych,
    • postępuje w sposób niezgodny z przepisami obowiązującego prawa, zasadami współżycia społecznego lub zasadami ogólnymi korzystania z Internetu.
   4. Użytkownik, którego Umowę rozwiązano w związku z naruszeniem Regulaminu nie będzie miał możliwości ponownej rejestracji bez uprzedniej zgody Operatora.

   ZASADY KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ

   1.             W szczególności Użytkownik jest zobowiązany do:
    • korzystania ze strony internetowej w sposób nienaruszający jej działania;
    • niewykonywania takich działań jak: wysyłanie lub zamieszczanie na Stronie internetowej niepożądanych informacji handlowych, działań o charakterze informatycznym lub innych działań zmierzających do wejścia w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Użytkownika;
    • korzystania ze Strony internetowej w sposób zgodny z przepisami obowiązującymi w Rzeczpospolitej Polskiej oraz z postanowieniami niniejszego Regulaminu;
    • korzystania ze Strony internetowej zgodnie z regulaminami zewnętrznych sieci społecznościowych zintegrowanych z SentiOne, w szczególności Facebooka, Twittera, Instagrama czy YouTube;
    • niedokonywania modyfikacji informatycznych w Systemie;
    • niezamieszczania treści o charakterze obraźliwym, rasistowskim lub pornograficznym;
    • niekorzystania z usługi w sposób celowo lub nieumyślnie naruszający obowiązujące przepisy lokalne, krajowe lub międzynarodowe, dobrą praktykę branżową, niniejszy Regulamin oraz prawa autorskie lub inne prawa stron trzecich;
    • niekorzystania z Usługi w celu transmitowania, ujawniania, prezentowania i/lub oferowania, bezpośrednio lub pośrednio, jakichkolwiek produktów lub usług związanych z branżami wysokiego ryzyka.
   2. Jeżeli Użytkownik zechce wykorzystać treści udostępniane za pomocą Systemu w inny sposób, musi otrzymać zgodę Operatora. Cytując jakiekolwiek informacje uzyskane z Systemu, Użytkownik jest zobowiązany do każdorazowego podania ich źródła oraz daty ich uzyskania w ramach następującego dopisku: „Źródło: sentione.com”.
   3. Operator dopuszcza także możliwość podjęcia współpracy z Użytkownikiem w drodze zawarcia odrębnej umowy o świadczenie usług. W takim wypadku niniejszy Regulamin będzie stanowić integralną część takiej umowy.
   4. W przypadku naruszenia Regulaminu przez Użytkownika Operator zastrzega sobie prawo do skasowania Konta Użytkownika lub ograniczenia jego funkcjonalności w dowolnym momencie bez wyjaśnienia.
   5. Zastrzegamy sobie prawo (niezależnie od innych praw przysługujących nam na podstawie niniejszego Regulaminu) do odrzucenia, usunięcia lub skasowania jakichkolwiek Treści, zablokowania Konta Użytkownika, zawieszenia dostępu do Usługi lub jej części, za powiadomieniem lub bez, wedle naszego wyłącznego uznania i zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, jeżeli otrzymamy informacje lub mamy uzasadnione podejrzenia, że działania lub Treści Klienta stanowią naruszenie jakichkolwiek przepisów prawa, naszych polityk, niniejszego Regulaminu lub praw stron trzecich lub są nie do przyjęcia na innej podstawie. W powyższych sytuacjach nie odpowiadamy za konsekwencje podjętych środków.

   TREŚCI

   1. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że udostępniane dane są dostępne wyłącznie dla Użytkownika i że z Usługi można korzystać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.
   2. Nasze zasoby (w szczególności wzmianki w mediach społecznościowych, komentarze i wpisy monitorowane przez Usługę SentiOne) mogą obejmować materiały objęte prawami autorskimi stron trzecich.
   3. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i potwierdza, że SentiOne ma prawo do usunięcia takich materiałów ze swoich zasobów w dowolnym momencie i wedle własnego uznania, zablokowania dostępu do takich materiałów lub zażądania od Użytkownika natychmiastowego zaprzestania ich stosowania.
   4. W przypadku zamieszczania, wgrywania, przesyłania, transmisji lub innego udostępniania przez Użytkownika Treści stron trzecich Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania regulaminów usług lub warunków licencji danej strony trzeciej niezależnie od swoich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.
   5. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że spółka SentiOne może zachować Treści oraz ujawnić je, jeżeli zostanie do tego zobowiązana na mocy prawa, nakazu sądowego, decyzji właściwego organu publicznego lub jeżeli będzie to niezbędne do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu.
   6. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenie praw stron trzecich lub straty stron trzecich poniesione w wyniku jego postępowania lub w związku z jego postępowaniem (działaniem lub zaniechaniem) wskutek korzystania z danych udostępnianych za pośrednictwem Strony internetowej.
   7. Wszelkie treści przypisywane Użytkownikowi oraz wszelkie zamówienia składane przez strony trzecie logujące się z wykorzystaniem Loginu i Hasła Użytkownika będą przypisywane Użytkownikowi.

   PRZERWY W USŁUDZE

   1. Operator ma prawo do okresowych przerw w działaniu Strony internetowej i w świadczeniu Usług.
   2. Operator dołoży wszelkich starań, by przerwy techniczne następowały w terminie ograniczającym niedogodności do minimum.
   3. W przypadku przerwy trwającej dłużej niż kolejne 24 godziny Operator poinformuje Użytkownika o jej wystąpieniu pocztą elektroniczną.
   4. W przypadku wszelkich przerw technicznych trwających dłużej niż kolejne 24 godziny Użytkownik będzie uprawniony do zwrócenia się do Operatora o wydłużenie Cyklu rozliczeniowego, w którym nastąpiła przerwa techniczna o czas jej trwania.
   5. Operator nie będzie odpowiadał za skutki działania siły wyższej.
   6. Operator nie będzie odpowiadał za dostępność i prawidłowość działania zewnętrznych interfejsów programowania aplikacji mediów społecznościowych i innych usług sieciowych.
   7. Operator nie będzie odpowiadał za niewykonanie lub nieprawidłowe wykonanie Usług z przyczyn leżących po stronie osób trzecich.
   8. Operator nie będzie ponosił odpowiedzialności zgodnie z postanowieniami art. 12-14 ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 Nr 144 poz 1204 z późn. zm.).

   OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I POLITYKA REKLAMACJI

   1. Więcej szczegółów dostępnych jest w Polityce Prywatności SentiOne https://sentione.com/legal/privacy i w Polityce reklamacji https://sentione.com/legal/personal-data-complaint-procedure
    • Użytkownik ma prawo do cofnięcia autoryzacji profilu użytkownika na stronie (www.sentione.com) oraz na poszczególnych stronach ustawień prywatności i zabezpieczeń, takich jak Google (dostępnej pod adresem https://myaccount.google.com/permissions), Facebook (https://facebook.com/settings?tab=applications), Twitter (https://twtitter.com/settings/your_twitter_data) i LinkedIn (https://linkedin.com/psettings/privacy).

    POLITYKA PRYWATNOŚCI OSÓB TRZECICH

    1. Nasze usługi mogą wykorzystywać API YouTube. Zasady dostępu do serwisu YouTube wymagają od nas, abyśmy informowali o wykorzystaniu przez nas usług API YouTube (np. do pobierania danych z serwisu) oraz udostępnienia łącza do zasad ochrony prywatności serwisu YouTube (http://google.com/policies/privacy)

    POSTANOWIENIA KOŃCOWE

    1. Najnowsza wersja Regulaminu jest dostępna na Stronie internetowej pod adresem URL http://sentione.com w zakładce „Regulamin”.
    2. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym momencie.
    3. W przypadku zmiany Regulaminu Operator poinformuje o tym na Stronie internetowej pod adresem URL http://sentione.com w zakładce „Regulamin” z 7-dniowym wyprzedzeniem. W przypadku nieodstąpienia od Umowy w najwcześniejszym możliwym terminie Użytkownik będzie związany postanowieniami nowego Regulaminu. W przypadku odstąpienia od Regulaminu przez Użytkownika Umowa ulega rozwiązaniu ze skutkiem od ostatniego dnia w pełni opłaconego Cyklu rozliczeniowego.
    4. Operator oświadcza, że Strona internetowa, System i wszystkie elementy, które obejmuje stanowią wyłączną własność SentiOne Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku przy ul. Lęborskiej 3B, 80-386 Gdańsk, REGON 145863272, NIP 5252520285, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000904567, o kapitale zakładowym w wysokości 1.233.450,00 zł.
    5. Operator zastrzega sobie prawo do przeniesienia całości lub części swoich praw i obowiązków wynikających z Regulaminu na stronę trzecią lub do zawarcia z nią umowy o świadczenia usług, a Użytkownik poprzez związanie się postanowieniami niniejszego Regulaminu wyraża na to zgodę.
    6. Użytkownik nie może dokonać cesji ani odstąpić od jakichkolwiek praw ani zobowiązań wynikających z Regulaminu bez pisemnej zgody Operatora.
    7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje zastosowaniem mają postanowienia Kodeksu cywilnego oraz innych obowiązujących przepisów.