Procedura postępowania reklamacyjnego dotyczącego danych osobowych w SentiOne Sp. z o. o.

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Każda osoba, której Dane Osobowe są Przetwarzane w związku z działalnością prowadzoną przez SentiOne Sp. z o. o. z siedzibą w Gdańsku, może złożyć reklamację dotyczącą tego przetwarzania.
  2. Każda osoba ma prawo:
   1. do uzyskania od Administratora Danych potwierdzenia, czy przetwarzane są Dane Osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz następujących informacji:
    • cele przetwarzania;
    • kategorii Danych Osobowych
    • o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych;
    • w miarę możliwości planowany okres przechowywania Danych Osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu;
    • o prawie do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Danych Osobowych dotyczącego osoby, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
    • o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego;
    • jeżeli Dane Osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą – wszelkie dostępne informacje o ich źródle;
    • o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą
   2. żądania od Administratora Danych niezwłocznego sprostowania dotyczących jej Danych Osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów Przetwarzania, osoba, której Dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych Danych Osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia;
   3. wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec Przetwarzania dotyczących jej Danych Osobowych w przypadkach określonych w przepisach;
   4. żądania od Administratora Danych Osobowych niezwłocznego usunięcia dotyczących jej Danych Osobowych („prawo do bycia zapomnianym”), jeśli zachodzi jedna z poniższych okoliczności:
    • Dane Osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób Przetwarzane;
    • osoba, której Dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się Przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej Przetwarzania;
    • osoba, której Dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec Przetwarzania i sprzeciw ten ma oparcie w obowiązujących przepisach;
    • Dane Osobowe były Przetwarzane niezgodnie z prawem;
    • Dane Osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator Danych;
    • Dane Osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego dziecku zgodnie z obowiązującymi przepisami.
   5. żądania od Administratora Danych Osobowych ograniczenia przetwarzania Danych Osobowych, gdy:
    • osoba, której Dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
    • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której Dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
    • Administrator Danych nie potrzebuje już Danych Osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
    • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw zgodnie z obowiązującymi przepisami wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.
    • Administrator Danych podaje dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych na swojej stronie internetowej https://sentione.com/pl.
    • Przez użyte w niniejszej Procedurze określenia należy rozumieć:
     • Administrator Danych Osobowych / Administrator DanychSpółka SentiOne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, ul. Lęborska 3B, 80-386 Gdańsk, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, Wydział VII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000400624, NIP: 5252520285, REGON: 145863272.
     • Dane Osobowe / Dane Wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.
     • Inspektor Ochrony Danych Inspektor Ochrony Danych powołany przez Administratora Danych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
     • Polityka Reagowania na naruszenia Polityka reagowania na naruszenia danych osobowych funkcjonująca u Administratora Danych.
     • Przetwarzanie Zestaw operacji wykonywanych na Danych Osobowych lub zestawach Danych Osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, takich jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.
     • Reklamacja Zgłoszenie Administratorowi Danych nieprawidłowości w przetwarzaniu Danych Osobowych, w szczególności naruszenie przepisów dotyczących przetwarzania Danych Osobowych. Za „Reklamację” na gruncie niniejszej Procedury uważa się też zgłoszenie żądań określonych w punkcie 1.2 powyżej.
     • Siedziba Siedziba Administratora Danych; tj. zajmowany przez Administratora Danych budynek w Gdańsku, przy ul. Lęborskiej 3B.
  3. ZGŁOSZENIE REKLAMACJI

   1. Reklamacja może być zgłaszana:
    • w formie pisemnej – na adres Siedziby Administratora Danych;
    • w formie elektronicznej – na adres e-mail privacy@sentione.com.
   2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej:
    • wskazanie w jaki sposób doszło do naruszenia ochrony Danych Osobowych i na czym to naruszenie polega;
    • wskazanie Danych pozwalających na poinformowanie o sposobie rozpatrzenia Reklamacji.
   3. W przypadku zgłoszenia jednego z żądań określonych w punkcie 1.2 powyżej, Reklamacja powinna zawierać:
    • treść żądania;
    • w razie potrzeby – jego uzasadnienie;
    • Wskazanie Danych pozwalających na poinformowanie o sposobie rozpatrzenia Reklamacji.
   4. Administrator Danych może poprosić zgłaszającego Reklamację o przekazanie dodatkowych informacji, jeśli są one niezbędne do rozpatrzenia zgłoszenia lub żądania.
   5. W przypadku zgłoszenia jednego z żądań określonych w punkcie 1.2 powyżej, Administrator Danych może poprosić osobę zgłaszającą żądanie o wykazanie swojej tożsamości, w celu zweryfikowania, czy jego ona uprawniona do zgłoszenia tego żądania.
  4. ROZPOZNANIE REKLAMACJI

   1. Reklamacja rozpoznawana jest niezwłocznie.
   2. W przypadku, gdy Reklamacja wymaga przeprowadzenia dodatkowego postępowania, termin rozpatrzenia Reklamacji może ulec wydłużeniu.
   3. Zgłaszający może na każdym etapie uzyskać od Inspektora Ochrony Danych informację o stanie rozpoznania swojej Reklamacji.
   4. Niezwłocznie po rozpoznaniu Reklamacji, Administrator Danych informuje zgłaszającego o sposobie, w jaki została ona rozpatrzona.
    • Administrator informuje zgłaszającego o działaniach, które zostały podjęte w związku ze zgłoszeniem Reklamacji.
   5. Administrator Danych komunikuje się z osobą zgłaszającą Reklamację w formie elektronicznej – na podany przez zgłaszającego Reklamację adres e-mail. W przypadku niepodania przez zgłaszającego adresu e-mail, Administrator Danych komunikuje się ze zgłaszającym pisemnie.
   6. Brak odpowiedzi na Reklamację w terminie 30 dni od daty otrzymania Reklamacji, oznacza jej uwzględnienie.
   7. W przypadku ustalenia w wyniku rozpoznania Reklamacji, iż doszło do naruszenia ochrony Danych Osobowych, Administrator podejmuje działania przewidziane w obowiązujących przepisach oraz w Polityce Reagowania na naruszenia.