Centrum wiedzy

Menu

2/2019

Gdańsk, 20.11.2019

Zamawiający: 

SentiOne Sp. z .o. 

ul. Lęborska 3B

80-386 Gdańsk

NIP: 5252520285 

KRS: 0000400624 

REGON: 145863272 

+48 794 199 095

research@sentione.com 

Zaproszenie do składania ofert nr 2/2019 na opracowanie instrukcji anotacji tekstu oraz wzorcowego oznaczenia, przygotowanie korpusu tekstów konwersacyjnych i konsultacje lingwistyczne

I. Wprowadzenie: 

Podmiot przygotowuje się do realizacji projektu pod roboczą nazwą “SentiDeepFusion: zastosowanie uczenia głębokiego w celu automatyzacji wielojęzycznej ekstrakcji informacji z tekstów potocznych dla interfejsów konwersacyjnych i analityki doświadczeń klienta” który będzie przedmiotem wniosku o dofinansowanie w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Informacje ogólne: 

Zapytanie ofertowe prowadzone jest: 

a) z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, efektywności, jawności i przejrzystości. 

b) zgodnie z zasadami polityki równych szans i niedyskryminacji. 

c) w formie pisemnej w języku polskim. 

Nazwa i adres Zamawiającego: 

SentiOne Sp. z o.o. 80-386 Gdańsk, ul. Lęborska 3B, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk - Północ w Gdańsku, Wydział VII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000400624 posiadającym NIP 5252520285, REGON 145863272, 

Sposób uzyskania informacji dot.zapytania ofertowego 

Numery telefonów:  +48 794 199 095

Adres e-mail: research@sentione.com 

II. Data ogłoszenia zapytania ofertowego: 20.11.2019 r. 

III. Termin składania ofert: 28.11.2019 r. do godziny 23:59 

IV. Opis przedmiotu zapytania ofertowego: 

Oznaczenie CPV: 

  • 73210000-7 Usługi doradcze w zakresie badań
  • 72316000-3 Usługi analizy danych
  • 72330000-2 Usługi w zakresie standaryzacji i klasyfikacji zawartości lub danych

Załączniki