Rozeznanie rynku w celu oszacowania wartości zamówienia nr 2/2020

SentiOne Sp. z o. o. z siedzibą przy ulicy Lęborskiej 3B w Gdańsku (80-386), zamierza udzielić zamówienia publicznego na usługę w ramach realizowanego projektu pt. „SentiDeepFusion: zastosowanie uczenia głębokiego w celu automatyzacji wielojęzycznej ekstrakcji informacji z tekstów potocznych dla interfejsów konwersacyjnych i analityki doświadczeń klienta” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020. W celu oszacowania wartości zamówienia oraz przygotowania się do zamówienia publicznego zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji na temat wstępnej kalkulacji cen dotyczących:

Dostarczenie nagrań i transkrypcji reprezentatywnej próbki angielskiego języka mówionego w konwersacjach telefonicznych

(kod CPV: 32353000-2)

Szczegółowe wymagania

  • Nagrania muszą obejmować co najmniej 3000 pełnych konwersacji, trwających co najmniej 1 minutę
  • Łączna długość nagrań powinna wynosić 100 godzin
  • Rozmowy muszą być prowadzone w języku angielskim 
  • Nagrania muszą pochodzić od 10 różnych lektorów i rozkładać się pomiędzy nimi po równo
  • Co najmniej 80% rozmów musi być prowadzonych w dialekcie stosowanym na terenie Wielkiej Brytanii lub USA
  • Transkrypcje powinny być w 100% zweryfikowane pod kątem poprawności przez człowieka i nie zawierać błędów transkrypcji
  • Nagrania powinny być w jakości telefonicznej – stereo, jeden kanał na każdą stronę konwersacji
  • Nagrania muszą zostać dokonane na podstawie 300 scenariuszy przedstawiających dany proces w call center dostarczonych przez Zamawiającego
  • Każdy scenariusz powinien być nagrany co najmniej 10 razy, konwersacje muszą różnić się od siebie pod kątem słownictwa. Wynikowy zbiór nie może zawierać dwóch takich konwersacji,dla których w jednej użyte byłoby 80% lub więcej słów z drugiej konwersacji.
  • Dostawca musi posiadać pełnię praw autorskich do przekazywanych nagrań oraz musi gwarantować zgodność z obowiązującym prawem, a w szczególności Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych RODO

Szacunkowe koszty realizacji zamówienia powinny być złożone zgodnie z wzorem formularza, który stanowi załącznik nr 1.

Prosimy o przesłanie wstępnych kalkulacji kosztów realizacji zamówienia do 29 maja 2020 r. na adres mailowy: research@senti1.com

Pytania odnośnie zamówienia prosimy kierować na adres mailowy: research@senti1.com

Dodatkowe informacje

Niniejsze rozeznanie rynku ma na celu przeprowadzenie szacowania wartości zamówienia. 

Przedstawione zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest zamówieniem publicznym w rozumieniu „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” i służy wyłącznie oszacowaniu wartości zamówienia. 

Projekt będzie współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.

Projekt pt. „SentiDeepFusion: zastosowanie uczenia głębokiego w celu automatyzacji wielojęzycznej ekstrakcji informacji z tekstów potocznych dla interfejsów konwersacyjnych i analityki doświadczeń klienta” 

ue