Rozeznanie rynku 2/2021

ROZEZNANIE RYNKU 2/2021 w celu oszacowania wartości zamówienia polegającego na realizacji prac na stanowisku AI Engineer

Spółka SentiOne SA z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Lęborskiej 3B, w ramach realizacji projektu pt. “SentiDeepFusion: zastosowanie uczenia głębokiego w celu automatyzacji wielojęzycznej ekstrakcji informacji z tekstów potocznych dla interfejsów konwersacyjnych i analityki doświadczeń klienta” (POIR.01.01.01-00-0923/20) współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, zaprasza do przedstawienia szacunkowej wyceny kosztów realizacji zamówienia polegającego na świadczeniu usług w charakterze AI Engineera.

Informacje ogólne dotyczące procedury rozeznania rynku:

 1. Niniejsze Rozeznanie (zapytanie) nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145), jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, z późn. zm.).
 2. Szacunkową wycenę kosztów zrealizowania przedmiotu zapytania, zgodnie z załączonym wzorem, należy przesyłać wyłącznie w wersji elektronicznej na adres e-mail: research@senti1.com do końca dnia 27.12.2021 r. 
 3. Szacując wartość przedmiotu zapytania w przypadku osób fizycznych cena powinna zawierać wszystkie składniki, jakie Zleceniodawca będzie zobowiązany ponieść w związku z realizacją usługi, zarówno po stronie Wykonawcy jak i Zamawiającego.
 4. Wszelkie pytania na temat niniejszego zapytania lub wszelkie dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu zapytania należy kierować na adres e-mail: research@senti1.com.
 5. Prosimy o szczegółowe zapoznanie się ze Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 1. PRZEDMIOT I CEL ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest realizacja usług w charakterze AI Engineera:

W trakcie trwania badań przemysłowych (etap 1-3):

 • Prowadzenie badań przemysłowych, opracowywanie nowych technologii i algorytmów zgodnie z założeniami projektu (tj. modele przetwarzania tekstu na postać wektorową – etap 1 zad. 6,7, modele analizy wydźwięku, analizy aspektów, wykrywania jednostek nazewniczych w etapie 2, moduły klasyfikacji wypowiedzi, analizy semantycznej, intencji, ekstrakcji topików, analizy konwersacji i podejmowania decyzji z etapu 3)
 • Implementacja i integracja rozwiązań wypracowanych w ramach projektu 
 • Iteracyjne douczanie i optymalizacja modeli
 • Opracowywanie wymagań dla środowisk symulacyjnych
 • Dostarczenie wkładu merytorycznego na potrzeby publikacji prac naukowych.
 • Inne prace niezbędne do realizacji projektu ustalone w jego trakcie mające na celu osiągnięcie poziomu technologicznego VI

Przez cały okres trwania projektu:

 • Dostarczenie wkładu merytorycznego na potrzeby publikacji prac naukowych.
 • Opracowywanie dokumentacji wyników prac badawczo-rozwojowych

Realizując projekt pt. “SentiDeepFusion: zastosowanie uczenia głębokiego w celu automatyzacji wielojęzycznej ekstrakcji informacji z tekstów potocznych dla interfejsów konwersacyjnych i analityki doświadczeń klienta” (POIR.01.01.01-00-0923/20), spółka SentiOne SA założyła stworzenie ulepszonego narzędzia do analizy i postrzegania marek i produktów, a także opracowanie platformy do automatyzacji procesów obsługi klienta. Jednym z niezbędnych działań, które są wymagane do prawidłowego zrealizowania projektu jest zrealizowanie prac opisanych powyżej. 

2. TERMIN  REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

Styczeń – wrzesień 2022 r.

50-160h w miesiącu

3. MIEJSCE REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zamówienie realizowane będzie w biurze SentiOne SA w Gdańsku z możliwością pracy zdalnej.

4. SPOSÓB REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 • Zleceniodawca zapewni Wykonawcy na swój koszt narzędzia niezbędne do wykonywania zamówienia. 
 • Zleceniodawca nie pokrywa kosztów związanych z dojazdem Wykonawcy do miejsca realizacji zlecenia.
 • W ramach realizacji zamówienia, Zleceniodawca wraz z Wykonawcą będą odbywać spotkania robocze w siedzibie Zleceniodawcy lub online z wykorzystaniem Google Meet, z możliwością podróży służbowych. Wszelkie zatwierdzone uprzednio koszty związane z wyjazdami służbowymi pokrywa Zleceniodawca. 
 • Zleceniobiorca zobowiązuje się każdorazowo realizować przyjęte zlecenie w sposób i w czasie pozwalającym na wykonanie zlecenia, zgodnie z umową podpisaną przy nawiązaniu współpracy.

5. FORMA ZAANGAŻOWANIA

Umowa zlecenie

6. WARUNKI FORMALNE JAKIE MUSI SPEŁNIĆ POTENCJALNY WYKONAWCA

 • wykształcenie: wyższe wykształcenie informatyczne lub z zakresu inżynierii danych
 • doświadczenie: wcześniejsze doświadczenie w opracowywaniu nowych technologii i algorytmów w dziedzinie AI (min. 6 miesięcy)
 • łączne zaangażowanie zawodowe w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych i innych podmiotów we wszystkich formach pracy (działalność gospodarcza, umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło), nie może przekraczać 276 godzin/miesiąc – weryfikacja dokonywana będzie na podstawie przedkładanej przez Wykonawcę miesięcznej ewidencji godzin zrealizowanych zadań w projekcie
 • Wykonawca zobowiązuje się do realizacji powierzonych prac samodzielnie, bez zlecania ich realizacji podmiotom trzecim.

7. ROZLICZENIA

Za należyte wykonanie zlecenia, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za każdą przepracowaną godzinę, w ustalonej wysokości.

Wykonawca będzie rozliczał się ze Zleceniodawcą na podstawie pisemnego potwierdzenia godzin realizacji zlecenia w poszczególnych dniach w danym miesiącu wg ustalonego wzoru. Zestawienie będzie obejmowało również spis prac, które zostały zlecone Wykonawcy.

Wynagrodzenie płatne będzie każdorazowo na rachunek bankowy Wykonawcy, do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu objętym zleceniem.

8. KOD CPV: 72260000-5, 72240000-9

Formularz oferty na realizację prac na stanowisku AI Engineer w ramach rozeznania rynku 2/2021

Imię i nazwisko: _________________

Adres zamieszkania: _________________________

Numer telefonu: _____________________

Adres e-mail: ______________________ 

                                                                                    FORMULARZ OFERTOWY 

Odpowiadając na rozeznanie rynku 2/2021, z dnia 2.11.2021r.

                                                                                 składam ofertę następującej treści:

Oferuję realizację prac w ramach projektu pt. “SentiDeepFusion: zastosowanie uczenia głębokiego w celu automatyzacji wielojęzycznej ekstrakcji informacji z tekstów potocznych dla interfejsów konwersacyjnych i analityki doświadczeń klienta” (POIR.01.01.01-00-0923/20), 

za cenę za 1 godzinę świadczenia usług: …………….….……………… zł.

Podana cena zawiera wszystkie koszty, które poniesie Zamawiający w związku z zapłatą wynagrodzenia (w przypadku osób fizycznych cena powinna zawierać wszystkie składniki, jakie Zleceniodawca będzie zobowiązany ponieść w związku z realizacją usługi, zarówno po stronie Wykonawcy jak i Zamawiającego).

 

 

                                                                                                                ………………………………………………………

                                                                                                                Podpis Oferenta