5/2020

Gdańsk,15.12.2020

Zamawiający: 

SentiOne Sp. z .o. 

ul. Lęborska 3B

80-386 Gdańsk

NIP: 5252520285 

KRS: 0000400624 

REGON: 145863272 

+48 603 926 001

research@sentione.com 

Zaproszenie do składania ofert nr 5/2020 na wykonanie modułu środowiska do budowy heurystycznych modeli przetwarzania języka naturalnego w języku polskim, angielskim, niemieckim oraz hiszpańskim

I. Wprowadzenie: 

Podmiot przygotowuje się do realizacji projektu pod roboczą nazwą “SentiCovidRelief: konwersacyjna platforma AI oparta o enkodery paralelne wspomagająca obsługę chorych oraz ułatwiająca automatyzację diagnozy zakażonych” który będzie przedmiotem wniosku o dofinansowanie w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Informacje ogólne:

Zapytanie ofertowe prowadzone jest: 

a) z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, efektywności, jawności i przejrzystości. 

b) zgodnie z zasadami polityki równych szans i niedyskryminacji. 

c) w formie pisemnej w języku polskim. 

Nazwa i adres Zamawiającego: 

SentiOne Sp. z o.o. 80-386 Gdańsk, ul. Lęborska 3B, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk – Północ w Gdańsku, Wydział VII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000400624 posiadającym NIP 5252520285, REGON 145863272, 

Sposób uzyskania informacji dot.zapytania ofertowego 

Numery telefonów:  +48 603 926 001

Adres e-mail: research@sentione.com 

II. Data ogłoszenia zapytania ofertowego: 15.12.2020 r. 

III. Termin składania ofert: 23.12.2020 r. do godziny 23:59

IV. Opis przedmiotu zapytania ofertowego: 

Oznaczenie CPV: 

● 72212221-4 Usługi opracowywania oprogramowania do przeszukiwania internetu 

● 72212460-1 Usługi opracowywania oprogramowania analitycznego, naukowego, matematycznego lub prognozującego

Załączniki