1/2017

Gdańsk, 01.02.2017

Zamawiający:

SentiOne Sp. z o.o.
ul. Żurawia 43
00-680 Warszawa

NIP: 5252520285
KRS: 0000400624
REGON: 145863272

+48 603 926 001
research@senti1.com

Zaproszenie do składania ofert nr 1/2017 na modyfikację narzędzi analizy morfo-syntaktycznej do języka potocznego oraz wykonanie modułu podpowiadania aspektów (zakończone)

I. Wprowadzenie:
Podmiot przygotowuje się do realizacji projektu pt. “SentiBigData” który będzie przedmiotem wniosku o dofinansowanie w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Informacje ogólne:
Zapytanie ofertowe prowadzone jest:
a) z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, efektywności, jawności i przejrzystości.
b) zgodnie z zasadami polityki równych szans i niedyskryminacji.
c) w formie pisemnej w języku polskim.

Nazwa i adres Zamawiającego:
SentiOne Sp. z o.o. adres: 00-680 Warszawa, ul. Żurawia 43, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000400624 posiadającym NIP 5252520285, REGON 145863272,

Sposób uzyskania informacji dot.zapytania ofertowego
Numery telefonów:
Tel. +48 603 926 001
Adres e-mail:
research@sentione.com

II. Data ogłoszenia zapytania ofertowego:
01.02.2017r.

III. Termin składania ofert:
7.03.2017r. do godziny 16:00

IV. Opis przedmiotu zapytania ofertowego:

Oznaczenie CPV:
72212221-4 Usługi opracowywania oprogramowania do przeszukiwania internetu
72212460-1 Usługi opracowywania oprogramowania analitycznego, naukowego, matematycznego lub prognozującego

Odnośniki: