Regulamin systemu SentiOne z dnia 21.04.2017 dla klientów Enterprise

DEFINICJE

 1. Niniejszy regulamin (dalej Regulamin) określa warunki korzystania z Serwisu internetowego sentione.pl, a w szczególności obowiązki i uprawnienia zarejestrowanych Użytkowników sentione.pl.
 2. Na potrzeby niniejszego Regulaminu utworzono następujące definicje:
  1. Administrator Konta – Użytkownik posiadający prawo do korzystania i zarządzania Kontem w serwisie.
  2. Cennik – oferta przedstawiająca porównanie możliwości i cen oferowanych przez Operatora wariantów dostępu do zasobów Serwisu. Dostępny na stronie internetowej Operatora.
  3. Hasło – ciąg znaków, określony przez Użytkownika i przypisany do Konta Użytkownika, wymagany do uzyskania dostępu do Serwisu.
  4. Konto – sposób za pomocą którego Operator umożliwia Użytkownikowi korzystanie z zasobów Serwisu.
  5. Login – unikatowa nazwa identyfikująca Użytkownika w Serwisie.
  6. Okres Abonamentowy – okres, w którym Użytkownik ma dostęp do usług Serwisu za pomocą Konta, o ile uiścił Opłatę Abonamentową.
  7. Okres Próbny – wskazany przez Operatora okres w którym usługi Serwisu udostępniane są Użytkownikowi bezpłatnie.
  8. Operator – spółka działająca pod firmą SentiOne Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Lęborskiej 3B, 80-386 Gdańsk, o numerze REGON: 145863272, NIP: 5252520285, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000400624, o kapitale zakładowym: 1.233.450,00 PLN.
   1. Opłata Abonamentowa – łączna miesięczna opłata z tytułu posiadania dostępu do Konta w wysokości określonej w Cenniku. Na opłatę abonamentową składają się:
   2. opłata podstawowa za wybrany Pakiet,
   3. opłata za pakiet dodatkowych zapytań,
   4. opłata za dodatkowe Konta Użytkowników.
  9. Pakiet – wariant działania Konta wybrany w panelu Klienta w Systemie spośród dostępnych planów.
  10. Regulamin – niniejszy regulamin.
  11. Rejestracja – założenie przez Użytkownika Konta, dokonane z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Operatora na stronie Serwisu.
  12. Serwis – serwis internetowy sentione.pl działający pod adresem internetowym http://sentione.pl wraz z dostępnym na nim Systemem, prowadzonym przez Operatora, na warunkach określonych w Regulaminie.
  13. Słowo kluczowe – wybrany przez Użytkownika ciąg znaków monitorowany przez Serwis w sieci Internet na żądanie Użytkownika.
  14. System – oprogramowanie służące do monitorowania wypowiedzi internautów dostępne w serwisie sentione.pl.
  15. Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawartą między Użytkownikiem a Operatorem na skutek rejestracji Użytkownika w Serwisie i akceptacji przez niego treści Regulaminu.
  16. Usługa – usługa świadczona przez Operatora w ramach Serwisu, na zasadach określonych w Regulaminie.
  17. Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, jak również osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędącą osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, a która w związku z akceptacją Regulaminu uzyskała dostęp do Usług świadczonych przez Operatora.
  18. Właściciel Konta – Użytkownik, który utworzył Konto.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu i oferowanych przez Operatora Usług a także zakres praw i obowiązków Operatora i Użytkownika.
 2. Z wykorzystaniem Serwisu i na zasadach wskazanych w Regulaminie Operator świadczy Usługę badania rynku i opinii publicznej na temat produktów i usług Użytkowników w Internecie, tj.:
  1. monitoring marki, produktów, usług, tematów, osób, wydarzeń w sieci Internet,
  2. archiwizację bazy danych zawierającej wyniki monitoringu,
  3. przygotowywanie raportów i analiz na podstawie wyników monitoringu,
  4. informowanie o nowych wynikach monitoringu w sieci.
  5. Operator oferuje Usługę w wersji Enterprise.
 3. Usługa SentiOne Enterprise jest odpłatna, z zastrzeżeniem ustępu 7 niniejszego rozdziału Regulaminu, a dostęp do niej mają tylko i wyłącznie Użytkownicy, którzy zapoznali się z Regulaminem i wyrazili zgodę na warunki w nim zawarte jak również dokonali Rejestracji Konta w sposób wskazany w Regulaminie.
 4. Każdy Użytkownik ma prawo do jednokrotnego skorzystania z bezpłatnego dostępu do SentiOne Enterprise (dalej Okres Testowy).
 5. Operator ma prawo powierzyć administrowanie Serwisem osobie trzeciej, na co Użytkownik niniejszym wyraża zgodę.
 6. Minimalne wymagania techniczne systemu komputerowego, z którego Użytkownik chce korzystać z Serwisu to:
  1. do Internetu,
  2. Procesor 2GHz,
  3. Pamięć RAM 1GB,
  4. System operacyjny Windows Vista/7, Mac OS X, Ubuntu 11.04 lub nowsze,
  5. Minimalna rozdzielczość ekranu 1280x800,
  6. Przeglądarka internetowa:
   1. Firefox 4 lub nowszy,
   2. Opera 11.10 lub nowszy,
   3. Safari 5 lub nowszy,
   4. Chrome 17 lub nowszy,
   5. Internet Explorer 9 lub nowszy,
   6. Włączona obsługa Java Script,
   7. Włączona obsługa ‘cookie’.
 7. Operator zastrzega sobie prawo do modyfikowania wymagań technicznych sytemu i realizowanych usług, na co Użytkownik niniejszym wyraża zgodę poprzez zaakceptowanie treści Regulaminu.
 8. Operator dołoży wszelkich starań, aby transmisja danych za pomocą Internetu w ramach korzystania z Usług była bezpieczna tzn., aby przesyłane informacje zostały przesłane z zachowaniem poufności, całości i kompletności przesyłanych danych.
 9. Operator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne w sprzęcie komputerowym, z którego korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają Użytkownikowi korzystanie z Serwisu w sposób należyty.

ROZWIĄZANIE UMOWY

 1. Umowa ulega rozwiązaniu po upływie 7 dni od dnia zablokowania dostępu Użytkownika do Konta, który to dostęp zostanie zablokowany przez nieuiszczenie Opłaty Abonamentowej w terminie określonym w doręczonej Użytkownikowi fakturze VAT pro forma z tytułu Opłaty Abonamentowej.
 2. W przypadku, gdy Użytkownik złoży oświadczenie o rozwiązaniu Umowy przed upływem Okresu Abonamentowego, może on korzystać z Konta oraz z Usług do dnia zakończenia Okresu Abonamentowego za który uiścił Opłatę Abonamentową.
 3. Operator zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym, jeśli Użytkownik:
  1. poda w trakcie Rejestracji dane niezgodne z prawdą,
  2. dopuści się za pośrednictwem Systemu naruszenia dóbr osobistych,
  3. dopuści się zachowania, które jest sprzeczne z prawem, zasadami współżycia społecznego lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet,
 4. Użytkownik, którego Umowa została rozwiązana w związku z naruszeniem zasad Regulaminu lub w sposób wskazany w ustępie 3 niniejszego rozdziału Regulaminu nie może bez wyraźnej zgody Operatora ponownie zarejestrować się w Systemie.

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRZEZ OPERATORA

 1. Operator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za problemy, bądź ograniczenia techniczne w sprzęcie Użytkownika, które uniemożliwiają mu korzystanie z Serwisu.
 2. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść i prawdziwość podanych przez siebie danych.
 3. Wszelkie treści przypisane Użytkownikowi i wszelkie zamówienia złożone przez osoby trzecie identyfikujące się Loginem i Hasłem Użytkownika będą przypisane temu Użytkownikowi.
 4. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich oraz wyrządzenie szkody osobom trzecim w związku ze swoim zachowaniem (działaniem lub zaniechaniem) na skutek wykorzystania danych uzyskanych poprzez Serwis.
 5. Operator nie ponosi odpowiedzialności zgodnie z treścią art. 12 do art. 14 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 6. Operator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług z przyczyn leżących po stronie osób trzecich.
 7. Operator nie ponosi odpowiedzialności za następstwa wynikające z wystąpienia siły wyższej.
 8. Operator nie ponosi odpowiedzialności za dostępność oraz poprawność działania zewnętrznych platform API sieci społecznościowych oraz zewnętrznych stron internetowych.

ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU PRZEZ UŻYTKOWNIKA

 1. Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do:
  1. korzystania z Serwisu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w tym nieprzeciążania go zbyt dużą liczbą zapytań w ramach jednego tematu - zapytania o liczbie słów kluczowych przekraczających 600 winne być zgłaszane do przedstawiciela obsługi klienta Operatora i przez niego procesowane,
  2. korzystania z Serwisu w sposób zgodny z regulaminami serwisów zewnętrznych zintegrowanych z systemem SentiOne, a w szczególności z serwisem Facebook, Twitter, Instagram oraz YouTube,
  3. niepodejmowania działań polegających na rozsyłaniu lub umieszczaniu w Serwisie niezamówionej informacji lub ofert handlowych, podejmowaniu czynności informatycznych lub wszelkich innych mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Użytkownika,
  4. korzystania z Serwisu w sposób zgodny z przepisami Regulaminu oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
  5. nie dokonywania żadnych zmian informatycznych w Systemie,
  6. nieumieszczanie treści obraźliwych, rasistowskich, pornograficznych, itd.
  7. korzystania z treści zamieszczonych w Systemie lub pozyskanych dzięki wykorzystaniu Systemu tylko na użytek wewnętrzny swojego przedsiębiorstwa lub osobisty. Jeżeli Użytkownik chce wykorzystać treści znalezione w Systemie Operatora w innym zakresie, musi uzyskać wyraźną zgodę Operatora. Jeżeli Użytkownik będzie chciał przytoczyć treści znalezione dzięki Systemowi musi dodać dopisek: “Źródło: sentione.pl”.
 2. W przypadku naruszenia zasad korzystania z serwisu przez Użytkownika, Operator zastrzega sobie prawo do wyłączenia konta użytkownika lub ograniczenia jego funkcjonalności bez ostrzeżenia i podania przyczyny.
 3. Operator dopuszcza również możliwość nawiązania współpracy z Użytkownikiem zawierając odrębną umowę o świadczeniu Usług. W takim przypadku Regulamin stanowić będzie integralną część umowy.

OPŁATY

 1. Korzystanie z Usługi SentiOne Enterprise po Okresie Próbnym jest odpłatne.
 2. Szczegółowe informacje o wysokości Opłat udostępniane są przez Operatora w jego Cenniku.
 3. Opłaty Abonamentowe wnoszone są z góry za poszczególne następujące po sobie Okresy Abonamentowe.
 4. Dzień miesiąca, który będzie dniem rozpoczęcia Okresu Abonamentowego określany jest na dzień zaksięgowania pierwszej wpłaty na rachunku bankowym Operatora. Okres Abonamentowy kończy się natomiast datą odpowiadającą początkowemu dniowi, w którym rozpoczął się Okres Abonamentowy, a gdyby takiego dnia w kolejnym miesiącu nie było – w ostatnim dniu danego miesiąca.
 5. Na Opłatę Abonamentową składają się:
  1. opłata podstawowa za wybrany Pakiet,
  2. opłata za pakiet dodatkowych zapytań,
  3. opłata za dodatkowe Konta Użytkowników.
 6. Informacja o sposobie dokonania Opłaty Abonamentowej udostępniona jest w panelu Użytkownika w Systemie.
 7. Dodatkowe pakiety zapytań i dodatkowe Konta Użytkowników można dokupić w dowolnym momencie i uznaje się je za ważne w momencie zaksięgowania wpłaty w wysokości określonej w panelu Użytkownika.
 8. W dowolnym momencie można również zrezygnować z zakupionych dodatkowych pakietów za pomocą panelu Użytkownika.
 9. Zmiana pakietu możliwa jest w dowolnym momencie.
 10. W przypadku, zmiany z Pakietu „droższego” na „tańszy”, zmiana wprowadzana jest po upływie opłaconego Okresu Abonamentowego.
 11. W przypadku zmiany Pakietu z „tańszego” na „droższy”, Operator prześle Użytkownikowi fakturę VAT pro forma na kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy opłatą za Pakiet droższy na nowy Okres Abonamentowy począwszy od dnia zmiany pakietu, a opłatą za Pakiet tańszy, pomniejszoną o ilość dni, które minęły od rozpoczęcia dotychczasowego Okresu Abonamentowego. Zmiana Pakietu staje się skuteczna z chwilą opłacenia faktury VAT pro forma.
 12. Użytkownik może w każdym czasie nabyć dodatkowe Konta albo dodatkowe Pakiety zapytań. Użytkownik może aktywować dodatkowe Konto albo Pakiet zapytań poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji u Operatora. Aktywacja następuje automatycznie. Opłata za dodatkowe Konto albo dodatkowy Pakiet zapytań doliczana jest do Faktury VAT za kolejny okres rozliczeniowy, z zastrzeżeniem pomniejszenia o ilość dni, które minęły od rozpoczęcia bieżącego Okresu Abonamentowego.
 13. Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z zakupionych dodatkowych Kont albo dodatkowych Pakietów zapytań. W takim przypadku dodatkowe Konta albo Pakiety zapytań zostaną zablokowane natychmiastowo.
 14. Opłaty Abonamentowe Użytkownik może wykonać przelewem tradycyjnym na indywidualny numer konta bankowego lub opłacić za pomocą bramki płatności internetowych znajdującej się w panelu Użytkownika w Systemie.
 15. Operator zastrzega sobie maksymalnie 3 dni na prawidłowe odnotowanie płatności w Systemie od dokonania wpłaty przez Użytkownika.
 16. Operator zastrzega sobie maksymalnie 3 dni na wystawienie faktury VAT od momentu odnotowania płatności. Użytkownik wyraża zgodę na wysyłkę faktur drogą elektroniczną poprzez pocztę e-mail.
 17. Operator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Cenniku. Zmiany ogłaszane będą w Serwisie w zakładce “Cennik” i będą obowiązywać Użytkownika od kolejnego okresu rozliczeniowego.
 18. Płatności internetowe, w tym płatności kartami płatniczymi, przetwarzane są przez PayLane Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Arkońska 6/A3, kod pocztowy: 80-387, KRS: 0000227278.

PRZERWY TECHNICZNE

 1. Operator uprawniony jest do czasowej przerwy w działaniu Serwisu i świadczonych przez niego Usług.
 2. Operator dołoży najwyższej staranności, aby przerwy techniczne miały miejsce w czasie, w którym dolegliwość, wynikająca z przerwy technicznej będzie możliwie najmniejsza.
 3. W przypadku przerwy technicznej trwającej ponad 24 godziny Operator poinformuje o tym fakcie Użytkownika Konta drogą poczty elektronicznej.
 4. W przypadku przerwy technicznej trwającej ponad 24 godziny Użytkownik ma prawo do przedłużenia ważności Okresu Abonamentowego, podczas którego miała miejsce przerwa techniczna, o tyle pełnych dni, ile dni trwała przerwa techniczna.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Poprzez akceptację Regulaminu, Użytkownik oświadcza, że wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie jego danych osobowych przez SentiOne Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Lęborskiej 3B, 80-386 Gdańsk (Organizator) w celu umożliwienia korzystania z Usług Organizatora oraz przeprowadzenia przez Organizatora innych akcji marketingowych w przyszłości.
 2. Poprzez akceptację Regulaminu, Użytkownik oświadcza również, że zapoznał się z następującym pouczeniem:
 3. Dane osobowe (dane osobowe zwykłe) przekazywane są Organizatorowi dobrowolnie, i są warunkiem dopuszczenia do korzystania z Usług Organizatora. Każdy Użytkownik Serwisu ma nieograniczone prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Po zakończeniu korzystania z Usług Organizatora, dane osobowe Uczestników będą wykorzystane w celach marketingowych Organizatora. Odbiorcą danych osobowych Użytkowników jest Organizator.
 4. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Operator, który dokonuje przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zm.) jak również innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
 5. Operator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawą prawną.
 6. Dane transakcyjne, w tym dane osobowe, mogą zostać przekazane PayLane Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Arkońska 6/A3, kod pocztowy: 80-387, KRS: 0000227278, w przypadku gdy będzie to konieczne w celu przetwarzania płatności internetowych.
 7. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, oraz prawo do ich poprawiania, uzupełniania. Użytkownik ma również prawo żądania zaprzestania przetwarzania jego danych i ich usunięcia, co jest równoznaczne z utratą przez Użytkownika możliwość korzystania z Usług i usunięciem Konta Użytkownika.
 8. Wszelkie dane osobowe innych osób (w tym ich imię i nazwisko, numer telefonu lub adres e-mail), umieszczone w Serwisie przez Użytkownika umieszcza on jedynie na własną odpowiedzialność oraz pod warunkiem nienaruszania przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób.
 9. Operator zastrzega sobie prawo przetwarzania danych osobowych Użytkownika w celu nawiązania, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego pomiędzy Użytkownikiem oraz Operatorem.
 10. Operator oświadcza, iż w celu gromadzenia informacji związanych ze świadczeniem Usług wykorzystuje pliki typu „cookies”. Są to informacje, które serwer Operatora zapisuje na dysku komputera Użytkownika, dzięki czemu Użytkownik będzie “rozpoznawany” przy każdym kolejnym połączeniu z Kontem. System „cookies” nie przeszkadza w działaniu komputera Użytkownika i można go wyłączyć. Pliki typu „cookies” umożliwiają natomiast:
  1. utrzymanie sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać Loginu i Hasła;
  2. tworzenie statystyk oglądalności podstron Serwisu.
 11. Operator oświadcza, iż dołoży starań, aby zapewnić Użytkownikom odpowiedni poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z Serwisu. Wszelkie zdarzenia mogące mieć wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji, w tym również dotyczące podejrzenia udostępniania plików zawierających wirusy i innych plików o podobnych charakterze, należy zgłaszać do Operatora na adres contact@@sentione.com.
 12. Operator informuje, a Użytkownik wyraża zgodę, aby wszelkie powiadomienia, informacje lub inne wiadomości od Operatora związane ze świadczeniem Usług były przysyłane drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej Użytkownika wskazany w formularzu rejestracyjnym.

REKLAMACJE

 1. Wszelkie reklamacje związane ze świadczeniem Usług przez Operatora należy przesyłać na adres poczty elektronicznej contact@sentione.com lub na adres korespondencyjny:
  SentiOne Sp. z o.o. 
  ul. Grójecka 5
  02-019 Warszawa
 2. Poprawna reklamacja powinna zawierać w swej treści:
  1. imię i nazwisko – w przypadku osoby fizycznej,
  2. firmę – w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną,
  3. login użytkownika,
  4. dokładny adres zamieszkania lub adres przedsiębiorcy, ewentualnie adres korespondencyjny, jeśli jest różny od adresu zamieszkania lub adresu przedsiębiorcy,
  5. adres poczty elektronicznej podany podczas Rejestracji,
  6. dokładny opis i powód reklamacji.
 3. Nie będą przez Operatora rozpatrywane reklamacje będące następstwem niestosowania się do treści Regulaminu.
 4. Operator rozpatruje reklamację w ciągu 5 dni roboczych od dnia jej otrzymania.
 5. Rozpatrzenie reklamacji przez Operatora jest ostateczne.
 6. Wszelkie inne uwagi dotyczące funkcjonowania Serwisu można kierować pocztą elektroniczną na adres contact@sentione.com.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Dostęp do aktualnej wersji Regulaminu jest możliwy w Serwisie działającym pod adresem http://sentione.pl w zakładce “regulamin” w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 2. Operator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie.
 3. Operator, w razie zmiany Regulaminu, poinformuje o tej zmianie na stronie internetowej pod adresem http://sentione.pl w zakładce „regulamin” z wyprzedzeniem 7 dni. Użytkownik jest związany nowym Regulaminem, jeżeli nie wypowie Umowy w najbliższym możliwym terminie wypowiedzenia. W wypadku wypowiedzenia Umowy przez Użytkownika, Umowa rozwiązuje się z dniem ostatniego, w pełni opłaconego Okresu Abonamentowego.
 4. Operator oświadcza, że Serwis, System i wszystkie elementy w nim zawarte są wyłączną własnością firmy SentiOne Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Lęborskiej 3B, 80-386 Gdańsk, o numerze REGON: 145863272, NIP: 5252520285, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000400624, o kapitale zakładowym: 1 233 450,00 PLN.
 5. Operator zastrzega sobie prawo przeniesienia części lub całości praw i obowiązków wynikających z Regulaminu na osobę trzecią lub zawarcia umów podwykonawstwa, na co Użytkownik wyraził zgodę poprzez związanie się Regulaminem.
 6. Użytkownik nie może bez pisemnej zgody Operatora cedować lub zrzekać się praw i obowiązków wynikających z Regulaminu.
 7. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.