SentiOne Sp. z o. o. személyes adatokkal kapcsolatos panaszok kezelése

 1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

  1. Bárki, akinek a Személyes adatai a gdański székhelyű SentiOne Sp. z o. o. tevékenységeivel kapcsolatban vannak feldolgozva, panaszt nyújthat be az ilyen feldolgozással kapcsolatban.
  2. Bárki jogosult a következőkre:
   1. megerősítést szerezhet be az Adatkezelőtől, hogy a rá vonatkozó Személyes adatok fel vannak-e dolgozva, illetve ha igen, akkor hozzáférhet a személyes adatokhoz és a következő információkhoz:
    • a feldolgozás célja;
    • a Személyes adatok kategóriái;
    • információk a fogadókról vagy fogadók kategóriáiról, akikkel a személyes adatok meg lettek vagy meg lesznek osztva, különös tekintettel a harmadik országban lévő fogadókra vagy nemzetközi szervezetekre;
    • ahol lehetséges, információk a Személyes adatok tárolásának kitűzött időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az ezt az időszakot meghatározó feltételekről;
    • annak a jognak a megléte, amely lehetővé teszi a személyes adatok módosításának vagy törlésének kérelmezését, vagy az adott személyre vonatkozó Személyes adatok feldolgozásának korlátozását vagy az ilyen feldolgozás megtiltását;
    • jog egy panasz felettes hatóságnak történő benyújtására;
    • ahol a Személyes adatok nincsenek gyűjtve az adott személytől, azok minden lehetőséges információs forrása;
    • automatizált döntéshozás megléte, beleértve a profilkészítést és fontos információkat a felhasznált logikáról, valamint az ilyen feldolgozás fontosságáról és várható következményeiről az adott személyre nézve;
   2. a rá vonatkozó helytelen Személyes adatok helyesbítésének az Adatkezelő részéről indokolatlan késedelem nélkül történő elvégzése. A Feldolgozás céljait figyelembe véve az Adott személynek rendelkeznie kell a joggal a nem teljes Személyes adatok kiegészítésére, beleértve a kiegészítő nyilatkozat megtételét;
   3. tiltakozás – az őt érintő különleges helyzethez kapcsolódó okok miatt – a rá vonatkozó Szabályos adatok Feldolgozása ellen, a vonatkozó törvények által felsorolt esetekben;
   4. a rá vonatkozó Személyes adatok azonnali törlésének elérése az Adatkezelőnél („a felejtés joga”), ha a következő körülmények valamelyike fellép:
    • a Személyes adatok már nem szükségesek abból az okból, amely miatt gyűjtve lettek vagy egyéb módon Fel lettek dolgozva;
    • az Adott személy visszavonja a feldolgozás alapjául szolgáló hozzájárulását, és nincs egyéb jogi alap a Feldolgozáshoz;
    • az Adott személy tiltakozik a Feldolgozás ellen, és a vonatkozó jogszabályokban jogi alapja van a tiltakozásnak;
    • a Személyes adatok feldolgozása törvénytelen volt;
    • a Személyes adatokat törölni kell az Unió vagy egy tagállam olyan törvényének való megfelelőség miatt, amely az Adott személyre vonatkozik;
    • a Személyes adatok az információs közösségi szolgáltatások gyermeknek való nyújtásával kapcsolatban lettek gyűjtve a vonatkozó törvényeknek megfelelően;
   5. az Adatfeldolgozó Személyes adatok feldogozásának korlátozására vonatkozó kérelme, legyen az:
    • a Személyes adat pontosságát megkérdőjelezte az Adott személy, addig az ideig, amíg a kezelő ellenőrzi a személyes adatok pontosságát;
    • a feldolgozás törvénytelen, és az Adott személy tiltakozik a személyes adatok törlése ellen, és helyettük azok korlátozását kérelmezi;
    • az Adatfeldolgozónak nincs többé szüksége a Személyes adatokra Feldolgozás céljából, azonban azokra az Adott személynek szüksége van jogi követelések megalapozásához, gyakorlásához vagy védelméhez;
    • az Adott személy tiltakozott a Feldolgozás ellen a vonatkozó törvényekkel összhangban, így függőben van annak ellenőrzése, hogy az Adatkezelő legitim alapja felülbírálja-e az Adott személyét
    • Az Adatkezelő közzéteszi az Adatvédelmi biztos kapcsolattartási adatait a https://sentione.com/pl webhelyén.
    • Az itt használt kifejezések magyarázata a következő:
     • Személyesadat-kezelő / adatkezelő A gdański székhelyű SentiOne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Lęborska 3B, 80-386 Gdańsk, bejegyezve: Nemzeti Cégbíróság cégjegyzéke (nyilvántartó: a gdański Gdańsk-Północ Kerületi Bíróság, Nemzeti Cégbíróság 7. kereskedelmi részlege), KRS-szám: 0000400624, NIP-szám: 5252520285, REGON-szám: 145863272.
     • Személyes adatok / adatokMinden információ egy azonosított vagy azonosítóható természetes személyről.
     • Adatvédelmi biztosAz Adatkezelő által a vonatkozó jogszabályok szerint kinevezett Adatvédelmi biztos.
     • Személyes adatok megsértésének válaszadási irányelveAz Adatkezelő személyes adatok megsértésére vonatkozó válaszadási irányelve.
     • Feldolgozás Műveletek egy csoportja, amely a Személyes adatokon vagy Személyes adatok csoportján van végrehajtva, akár automatikusan, akár nem, például összegyűjtés; rögzítés; rendezés; strukturálás; tárolás; adaptálás vagy módosítás; beolvasás; konzultáció; használat; másokkal való megosztás átvitellel; terjesztés vagy elérhetővé tétel egyéb módon; igazítás vagy egyesítés; korlátozás; törlés vagy megsemmisítés.
     • ReklamációA Személyes adatok feldolgozásában tapasztalt bármilyen nem megfelelőség jelentése az Adatkezelőnek, különös tekintettel a Személyes adatok feldolgozására vonatkozó törvények megsértésére. „Reklamáció” esetén, ahogy itt meg van határozva, be kell nyújtani a fenti, 1.2-es pontban hivatkozott kérelmet.
     • SzékhelyAz Adatkezelő székhelye, vagyis az az épület Gdańskban, amelyet az Adatkezelő elfoglal a Lęborska utca 3B címen.
  3. REKLAMÁCIÓ BENYÚJTÁSA

   1. A Reklamáció a következő módokon nyújtható be:
    • írásban, az Adatkezelő székhelyének címére;
    • elektronikus formában, a privacy@sentione.com címen.
   2. A Reklamációnak legalább a következőknek kell eleget tennie:
    • meg kell adnia, hogyan sértették meg a Személyes adatok védelmét, és leírást kell adnia az adatsértésről;
    • meg kell adnia az Adatokat, amelyek lehetővé teszik a Reklamációs eljárás eredményének kommunikációját.
   3. Ha a fenti, 1.2-es pontban megadott kérelmek egyike van benyújtva, akkor a Reklamációnak:
    • tartalmaznia kell a kérelmet;
    • ahol szükséges, meg kell adnia a reklamáció alapját;
    • meg kell adnia az Adatokat, amelyek lehetővé teszik a Reklamációs eljárás eredményének kommunikációját.
   4. Előfordulhat, hogy az Adatkezelő további információkat kér a reklamáló féltől, ha az szükséges a jelentés vagy kérelem vizsgálatához.
   5. Ha az 1.2-es pontban megadott kérelmek egyike van benyújtva, akkor előfordulhat, hogy az Adatkezelő felszólítja a kérelmezőt a személyazonosságának igazolására annak ellenőrzéséhez, hogy a kérelmező rendelkezik-e a kérelem benyújtásának jogával.
  4. REKLAMÁCIÓK VIZSGÁLATA

   1. Minden Reklamáció indokolatlan késedelem nélkül meg van vizsgálva.
   2. Ha egy Reklamáció esetén további eljárásra van szükség, akkor a Reklamáció vizsgálatának ideje meghosszabbítható.
   3. A reklamáló fél bármikor információkat kaphat az Adatvédelmi biztostól a Reklamációjával kapcsolatos ügyekről.
   4. Egy Reklamáció megvizsgálása után az Adatkezelőnek azonnal informálnia kell a reklamáló felet az eredményről.
    • Az Adatkezelőnek informálnia kell a reklamáló felet a Reklamációval kapcsolatban tett intézkedésekről.
   5. Az Adatkezelőnek elektronikus úton kell kommunikálnia a reklamáló féllel, a reklamáló fél által megadott e-mail-címen. Amennyiben a reklamáló fél elmulasztja az e-mail-cím megadását, az Adatkezelőnek írásban kell kommunikálnia a reklamáló féllel.
   6. Ha a Reklamáció fogadásától számított 30 napon belül nem érkezik válasz a Reklamációra, akkor azt elfogadottnak kell tekinteni.
   7. Ha a Reklamáció vizsgálata arra a következtetésre jut, hogy a Személyes adatokat megsértették, akkor az Adatkezelőnek meg kell tennie a vonatkozó törvényekben és a Személyes adatok megsértésének válaszadási irányelvében előírt intézkedéseket.