ZÁSADY OCHRANY SOUKROMÍ PRO SENTIONE.COM

 1. CÍLE ZÁSAD OCHRANY SOUKROMÍ

  Tyto zásady ochrany soukromí stanoví pravidla zpracování a ochrany osobních údajů, které uživatelé poskytují v souvislosti s využíváním webových stránek Sentione.com.

 2. POJMY A DEFINICE

  1. Správce údajů – níže uvedený správce osobních údajů:
   • pro všechny uživatele – SentiOne Spółka Akcyjna se sídlem v Gdańsku, ul. Lęborska 3B, 80-386 Gdańsk, zapsaná v registru firem Národního soudního rejstříku vedeného Okresním soudem Gdańsk-Sever v Gdańsku, 7. obchodní oddělení Národního soudního rejstříku, s číslem KRS 0000904567, a NIP: 5252520285, REGON č.: 145863272;
   • dále pro ty, kdo využívají tyto webové stránky z oblasti České republiky, výhradně v souvislosti s účtováním a fakturací – SentiOne Česká republika s. r. o. Výstavní 2968 / 108, 703 00 Ostrava, Česká republika, DIČ: CZ01807650, IČO: 01807650;
   • dále pro ty, kdo využívají tyto webové stránky z oblasti Nizozemska, výhradně v souvislosti s účtováním a fakturací – SentiOne Nederland B.V. Scherpakkerweg 6, 5616HP Eindhoven, Nizozemské království, daňové číslo 854192074B01;
   • dále pro ty, kdo využívají tyto webové stránky z Německa, v souvislosti s účtováním a fakturací – SentiOne Deutschland GmbH, Leopoldstrasse 154, 80804 München, Německá spolková republika, Steueridentifikationsnummer 301500365.
  2. Uživatelský účet – rozsah práv definovaný na tomto webu a přiznaný uživateli, aby tento uživatel mohl využívat služby, které správce dat na tomto webu nabízí. Uživatel uživatelský účet používá na základě individuálního uživatelského jména a hesla.
  3. Web – webové stránky Sentione.com.
  4. Uživatel – fyzická osoba používající tento web. Používání webu znamená jak využívání uživatelského účtu registrovanými uživateli, tak využívání tohoto webu bez registrace nebo přihlášení.
 3. VŠEOBECNÉ

  1. Osobní údaje uživatele jsou na tomto webu zpracovávány v souladu s polským zákonem na ochranu osobních údajů z 29. srpna 1997 (sbírka zákonů 2016, položka 922, konsolidovaný text v platném znění) a k 25. květnu 2018 v souladu se směrnicí (EU) 2016/679 Evropského parlamentu a Rady z 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob z hlediska zpracování osobních údajů a o volném pohybu takových údajů a o zrušení směrnice  95/46/ES (OJ L 119, p. 1).
  2. Používáním tohoto webu a případně vytvořením uživatelského účtu uživatel souhlasí s těmito zásadami ochrany soukromí a s jejich ustanoveními.
  3. Uživatel je povinen uvést své skutečné a správné osobní údaje. Správce údajů neponese zodpovědnost za to, když uživatel uvede nesprávné nebo chybné osobní údaje.
 4. TYPY ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  1. S používáním tohoto webu a zejména s registrační procedurou a zřízením  uživatelského účtu je spojeno zpracování níže uvedených osobních údajů uživatelů:
   • celé jméno;
   • datum narození;
   • telefonní číslo;
   • e-mailová adresa;
   • kontaktní adresa;
   • IP adresa;
   • daňové identifikační číslo.
 5. PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  1. Uživatelovy osobní údaje mohou být správcem údajů sděleny nebo poskytnuty společnosti PayLane Sp. z o.o. se sídlem v Gdańsku, ul. Arkońska 6/A3, PSČ: 80-387, č. KRS: 0000227278 (dále jen “PayLane”), je-li to nezbytné ke zpracování internetových plateb.
  2. Správce údajů sděluje nebo poskytuje osobní údaje uživatelů společnosti PayLane v souladu s právy uživatelů a na základě dohod o zpracování osobních údajů dodržujících platné zákony.
  3. Osobní údaje uživatelů mohou být předány nebo poskytnuty jiným subjektům v situacích stanovených příslušnými zákony.
 6. ÚČELY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  1. Osobní údaje uživatelů jsou zpracovávány za účelem správy uživatelského účtu a zejména za účelem:
   • registrace uživatele na tomto webu, což zahrnuje vytvoření uživatelského účtu a ověření uživatele po telefonu, textovou zprávou nebo e-mailem;
   • udržování uživatelských účtů plně v souladu se smluvními podmínkami SentiOne System;
   • poskytování služeb prostřednictvím SentiOne System;
   • zasílání poštovních zásilek s informacemi uživatelům a k přímému kontaktování uživatelů (e-mailem, telefonicky nebo textovou zprávou) v souvislosti s poskytovanými službami.
  2. Dále jsou osobní údaje uživatelů zpracovávány k marketingovým a jiným účelům, s nimiž uživatel vyjádří souhlas při registraci na tomto webu, vytváření nebo používání uživatelského účtu. Marketingové účely zahrnují zejména:
   • přípravu a posílání individuálně vybraných informací o zboží a službách správce údajů;
   • přípravu a posílání individuálně vybraných informací o službách;
   • průzkum trhu prováděný správcem údajů;
   • přípravu a posílání obchodních sdělení o tomto webu a službách poskytovaných správcem údajů, a to samostatně nebo na žádost jeho obchodních partnerů.
  3. Při registrování na tomto webu, vytváření nebo používání uživatelského účtu uživatel také souhlasí se sdílením a zpracováním svých osobních údajů společností PayLane, a to na základě dohody o zpracování osobních údajů uzavřené mezi správcem údajů a společností PayLane – pro účely související se zpracováním elektronických plateb.
 7. DŮVODY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  1. Uživatel své údaje poskytuje dobrovolně. Používání služeb poskytovaných administrátorem může vyžadovat poskytnutí údajů o sobě.
  2. Správce údajů osobní údaje zpracovává na základě platné legislativy nebo uživatelova souhlasu poskytnutého během registrace nebo používání uživatelského účtu. Vytvoření uživatelského účtu a maximální využívání služeb správce údajů vyžaduje poskytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů za účelem správy uživatelských účtů a poskytování služeb, jakožto i souhlas s poskytnutím osobních údajů společnosti PayLane – v případě neposkytnutí údajů nebo souhlasu není možné vytvořit uživatelský účet a plně využívat služby správce údajů.
  3. Každý uživatel může svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů kdykoli stáhnout. Stažení souhlasu nemá vliv na zákonnost veškerého zpracování, které nastalo na základě jakéhokoli předchozího souhlasu poskytnutého před stažením. Neovlivňuje ani zpracování osobních údajů prováděné na jakémkoli jiném základě než uživatelově souhlasu.
 8. DOBA UCHOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  1. Osobní údaje uživatelů budou uchovávány tak dlouho, jak dlouho budou poskytovány služby a bude existovat uživatelský účet, dále pak po dobu jednoho kalendářního roku po datu ukončení poskytování služeb a vymazání uživatelského účtu.
  2. Doba uchovávání osobních údajů uvedená v bodu 8.1 výše může být prodloužena, pokud bude vznesena jakákoli stížnost nebo požadavek související s poskytováním služeb správce údajů nebo s používáním tohoto webu nebo uživatelského účtu.
  3. Po vypršení doby uchovávání osobních údajů budou údaje správcem údajů bezodkladně vymazány, a to vyjma veškerých údajů poskytnutých správci údajů pro marketingové účely – ty budou zpracovávány, dokud uživatel svůj souhlas nestáhne nebo nepodá proti zpracovávání těchto údajů stížnost.
 9. OPATŘENÍ NA OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  1. Správce údajů chrání osobní údaje uživatelů proti neoprávněnému přístupu třetích stran a používá organizační a právní opatření odpovídající příslušné legislativě, aby zaručil, že údaje uživatelů zůstanou důvěrné a budou používány způsobem nedovolujícím jakýkoli neoprávněný přístup k nim.
  2. Správce údajů implementuje a používá vhodná technická řešení na ochranu osobních údajů uživatelů. Zejména správce údajů používá špičková technická a IT bezpečnostní řešení, jakožto i fyzická bezpečnostní opatření.
 10. PRÁVA UŽIVATELŮ V SOUVISLOSTI S OSOBNÍMI ÚDAJI

  1. Práva uživatelů v souvislosti s osobními údaji a postup podání stížnosti jsou uvedeny v samostatném dokumentu nazvaném Postup podání stížnosti ohledně osobních údajů.
 11. ZÁSADY PRO SOUBORY COOKIE

  1. Správce údajů používá soubory cookie, tedy počítačová data, zejména textové soubory ukládané servery na koncová zařízení uživatelů, které mohou být servery přečteny v případě následných spojení s daným koncovým zařízením.
  2. Software používaný k prohlížení webových stránek (webový prohlížeč) ve výchozím nastavení povoluje ukládání souborů cookie na koncové zařízení uživatele. Uživatelé mohou kdykoli své nastavení pro soubory cookie změnit, zejména vypnout automatickou podporu souborů cookie ve svém webovém prohlížeči nebo se nechat upozorňovat, když jsou na jejich koncové zařízení tyto soubory ukládány. Taková změna může vést k určitým problémům při využívání tohoto webu.
  3. Podrobnější údaje o správě souborů cookie naleznete v nastavení webového prohlížeče.
  4. Většina souborů cookie platí pouze pro konkrétní relaci a je z pevného disku po jejím skončení automaticky vymazána, tedy poté, co se uživatel odhlásí nebo zavře webový prohlížeč. Některé soubory cookie nejsou automaticky vymazány a umožňují identifikovat uživatele v případě, že se na webové stránky vrátí.
   • informační účely, zlepšování funkcí tohoto webu a umožnění jeho používání;
   • shromažďování anonymních agregovaných statistických údajů o tom, jak uživatelé tento web používají. Tyto údaje slouží k vylepšování funkcí a obsahu webu;
   • přizpůsobování sdělení na tomto webu a e-mailové korespondence konkrétnímu uživateli;
   • profilování uživatelů pro marketingové účely a propagaci produktů a služeb Správce dat, a to včetně cílení propagačních sdělení na uživatele;
   • přizpůsobování marketingových sdělení a reklamního obsahu potřebám a zájmům konkrétního uživatele.
 12. ZMĚNY ZÁSAD OCHRANY SOUKROMÍ

  1. Tyto zásady ochrany soukromí jsou platné od 1. května 2018.
  2. Správce údajů si vyhrazuje právo tyto zásady ochrany soukromí z oprávněných důvodů změnit, zejména pokud:
   • je třeba zásady ochrany soukromí přizpůsobit legislativě nebo rozhodnutím soudů či úřadů;
   • dojde ke změně funkčnosti tohoto webu nebo uživatelského účtu;
   • dojde ke změně nějakých údajů uvedených v těchto zásadách ochrany soukromí, například jmen, adres a identifikačních čísel;
   • přeje si zlepšit služby poskytované zákazníkům.
  3. Uživatel bude o jakékoli změně těchto zásad ochrany soukromí informován při přihlašování na tento web nebo k uživatelskému účtu a prostřednictvím upozornění na změnu zásad ochrany soukromí, které mu bude zasláno na e-mailovou adresu uvedenou na jeho uživatelském účtu (ke zprávě budou přiloženy upravené zásady ochrany soukromí ve formátu PDF).
  4. Změněné zásady ochrany soukromí se pro uživatele stávají závaznými, pokud neukončí smlouvu o správě uživatelského účtu a nepřestane používat tento web do data vstupu takových nových zásad ochrany v soukromí v platnost.
  5. Změny zásad ochrany soukromí nemají vliv na zpracování osobních údajů provedené před těmito změnami.
 13. RŮZNÉ

  1. Otázky či záležitosti týkající se zpracování a ochrany osobních údajů můžete správci údajů sdělit písemně, e-mailem nebo telefonicky pomocí těchto kontaktních údajů:
   SentiOne Spółka Akcyjna
   ul. Lęborska 3B, 80-386 Gdańsk
   Kontaktní e-mailová adresa: privacy@sentione.com;

   • dále uživatelé, kteří využívají tyto webové stránky z České republiky, mohou otázky a záležitosti související se zpracováním a ochranou osobních údajů posílat společnosti SentiOne Česká Republika s.r.o. Výstavní 2968 / 108, 703 00 Ostrava nebo na adresu privacy@sentione.com;
   • dále uživatelé, kteří využívají tyto webové stránky z Maďarska, mohou otázky a záležitosti související se zpracováním a ochranou osobních údajů posílat společnosti SentiOne Česká Republika s.r.o. Výstavní 2968 / 108, 703 00 Ostrava nebo na adresu privacy@sentione.com;
   • dále uživatelé, kteří využívají tyto webové stránky z Německa, mohou otázky a záležitosti související se zpracováním a ochranou osobních údajů posílat společnosti SentiOne Česká Republika s.r.o. Výstavní 2968 / 108, 703 00 Ostrava nebo na adresu privacy@sentione.com;
   • dále uživatelé, kteří využívají tyto webové stránky z Nizozemska, mohou otázky a záležitosti související se zpracováním a ochranou osobních údajů posílat společnosti SentiOne Nederland B.V. Scherpakkerweg 6, 5616HP Eindhoven nebo na adresu privacy@sentione.com.
  2. Na tomto webu a na uživatelských účtech správce údajů zveřejňuje odkazy, které uživatele přesměrovávají na jiné webové stránky. Tyto zásady ochrany soukromí se nevztahují na žádné webové stránky spravované jakýmikoli třetími stranami nepodléhajícími kontrole správce údajů. Správce údajů není zodpovědný za jakékoli zpracování osobních údajů prováděné takovými třetími stranami spravujícími jiné webové stránky.