Obchodní Podmínky použití systému SentiOne platné od 22.04.2014

DEFINICE

 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „Podmínky“) stanovují používání Servisu sentione.cz, zejména práv a povinnosti registrovaných v sentione.cz Uživatelů.
 2. Pro účely těchto Podmínek vytvořeno následující definice:
  1. Správce Účtu – Uživatel, který má právo používat a spravovat Účet na tomto servisu.
  2. Ceník nabídka představuje srovnání možností a cen nabízených Operátorem variant přístupu ke zdrojům Servisu. Je dostupný na internetové stránce Operátora.
  3. Heslo – řetězec znaků, zadaný Uživatelem a přidělený k Účtu, nutný pro přístup ke Servisu.
  4. Účet – metoda, pomocí které Operátor umožňuje Uživateli používat zdroje Servisu.
  5. Uživatelské jméno – unikátní název, který identifikuje Uživatele na Servisu.
  6. Předplacené Období – období, ve kterém Uživatel pomocí Účtu má přístup ke službám Servisu, pokud uhradil Poplatek za Předplatné.
  7. Zkušební doba – další období 14 (čtrnáctí) kalendářních dnů stanovené Operátorem, ve kterých služby Servisu jsou pro Uživatele zpřístupněny zdarma.
  8. Operátor – dceřina společnost SentiOne Česká Republika s.r.o., se sídlem ve Ostravě Vítkovicích, Výstavní 2968 / 108, PSČ 70300, IČO: 01807650, DIČ: CZ01807650.
  9. Poplatek za Předplatné – celkový měsíční poplatek za přístup k Účtu ve výši uvedené v Ceníku. Poplatek za předplatné zahrnuje:
   1. základní poplatek za zvolený Balíček,
   2. poplatek za balíček dodatečných dotazů,
   3. poplatek za dodatečné Uživatelské Účty.
  10. Balíček – varianta fungování Účtu zvolená z dostupných v Uživatelském panelu v Systému návrhů.
  11. Podmínky – tyto obchodní podmínky.
  12. Registrace – vytvoření Účtu Uživatelem, pomocí registračního formuláře, zpřístupněného Operátorem na těchto Stránkách.
  13. Servis – servis sentione.cz, který funguje na internetové adrese http://sentione.cz spolu se Systémem dostupným na ní, vedený Operátorem v souladu s Podmínkami.
  14. Klíčové slovo – Uživatelem vybraný řetězec znaků, monitorovaný Servisem v síti Internet na žádost Uživatele.
  15. Systém – software pro sledování příspevků uživatelů Internetu, dostupný v servisu sentione.pl.
  16. Smlouva – smlouva mezi Uživatelem a Operátorem o poskytování služeb elektronickou cestou, uzavřená v důsledku registrace Uživatele do Servisu a vyslovením souhlasu s obsahem Podmínek.
  17. Služba – služba poskytovaná Operátorem v rámci Servisu v souladu s Podmínkami.
  18. Uživatel – jak fyzická osoba, která má plnou způsobilost k právním úkonům, tak i právnická osoba nebo organizační jednotka, která není právnickou osobou, a které zvláštní zákon přiznává právní osobnost. Vyjádřením souhlasu s Podmínkami tyto osoby získaly přístup ke Službám poskytovaným Operátorem.
  19. Majitel Účtu – Uživatel, který vytvořil Účet.

OBECNÁ USTANOVENÍ

 1. Tyto Podmínky upravují pravidla použití Servisu a Služeb nabízených Operátorem, stejně jako práva a povinnosti Operátora a Uživatele.
 2. Při použití Servisu a při dodržení pravidel stanovených v Podmínkách, Operátor poskytuje Službu průzkumu trhu a veřejného mínění o produktech a službách Uživatelů na Internetu, tzn.:
  1. sledování značky, produktů, služeb, témat, osob, událostí na Internetu,
  2. archivace databáze, která obsahuje výsledky monitorování,
  3. přípravu reportů a analýz na základě výsledků monitorování,
  4. informace o nových výsledcích monitoringu v síti.
  5. Operátor nabízí dvě varianty Služby:
   1. SentiOne Search,
   2. SentiOne PRO.
 3. Služba SentiOne Search je bezplatná. Přístup k ní nevyžaduje registraci nebo přihlášení, ale pouze seznámení s obsahem Podmínek a vyslovení souhlasu s nimi Uživatelem.
 4. Služba SentiOne PRO je placená, s výhradou 7. odstavce této kapitoly Podmínek, a přístup k ní mají pouze Uživatelé, kteří přečetli a souhlasili s Podmínkami a také se registrovali na Účet způsobem v nich uvedeným.
 5. Každý Uživatel má právo jednorázově získat přístup k SentiOne PRO po dobu 14 (slovy: čtrnácti) dnů (delé jen Zkušební Doba).
 6. Operátor má právo svěřit správu služby třetí osobě, s čím Uživatel tímto souhlasí.
 7. Minimální technické požadavky na počítačový systém pro použití Služeb:
  1. Připojení k Internetu,
  2. Procesor 2GHz,
  3. Paměť RAM 1GB,
  4. Operační systém Windows Vista/7, Mac OS X, Ubuntu 11.04 a novější,
  5. Minimální rozlišení obrazovky 1280x800,
  6. Internetový prohlížeč:
   1. Firefox 4 a novější,
   2. Opera 11.10 a novější,
   3. Safari 5 a novější,
   4. Chrome 17 a novější,
   5. Internet Explorer 9 a novější,
   6. Zapnutá podpora Java Scriptu,
   7. Zapnutá podpora 'cookie'.
 8. Operátor si vyhrazuje právo změny technických požadavků systému a poskytovaných služeb, s čím Uživatel nyní souhlasí při akceptaci těchto Podmínek.
 9. Operátor se bude snažit, aby přenos dat prostřednictvím Internetu v rámci využívání Služeb byl bezpečný, tzn. aby vysílané informace zachovávaly důvěrnost, jednotnost a úplnost předávaných údajů.
 10. Operátor není odpovědný za technické problémy nebo technická omezení hardwaru, který používá Uživatel, a který brání Uživateli používat tento Servis řádným způsobem.

REGISTRACE ÚČTU DO SERVISU

 1. Přístup ke Službám SentiOne Search nevyžaduje od Uživatele vytvoření Účtu.
 2. Přístup ke Zkušební Době je možný po Registraci Uživatele do Servisu, což znamená vytvoření Účtu vyplněním formuláře (který je dostupný na internetové stránce http://sentione.cz) a zadáním následujících údajů Uživatelem:
  1. e-mailová adresa,
  2. vytvořené Heslo k Účtu,
  3. unikátní název firmy, která používá Účet nebo informace, že žadatelem o registraci je fyzická osoba neprovozující hospodářskou činnost.
 3. Údaje jsou vloženy Uživatelem do Servisu, způsobem popsaným v této kapitole Podmínek.
 4. Přístup ke Službám SentiOne PRO během Zkušební Doby je možný po provedení kroků uvedených ve 2. odstavci této kapitoly Podmínek.
 5. Za účelem získání přístupu k Službě SentiOne PRO po uplynutí Zkušební Doby by měl Uživatel vybrat a nakonfigurovat Balíček a také dokončit Registraci pomocí přidání dalších údajů, tj.:
  1. pro fyzickou osobu:
   1. jméno/ jména,
   2. příjmení,
   3. adresa trvalého bydliště,
    • úplný název společnosti,
    • identifikační číslo (IČ),
    • daňové identifikační číslo (DIČ),
    • sídlo společnosti,
   4. kontaktní adresa,
   5. telefonní číslo,
  2. pro právnické osoby a organizační jednotky bez právní subjektivity:
   1. úplný název firmy,
   2. DIČ,
   3. sídlo firmy,
   4. kontaktní adresa (pokud se liší od adresy podnikatele),
   5. telefonní číslo,
  s výhradou 8. odstavce této kapitoly Podmínek.
 6. Operátor si vyhrazuje právo úpravy registračního formuláře o další položky, jejichž doplnění bude volitelné.
 7. Souhlasem s Podmínkami, se Uživatel zavazuje k zadání správných údajů pod hrozbou zablokování přístupu ke Službě.
 8. Uživatel nese plnou odpovědnost za zadané údaje. Kromě toho je Uživatel zodpovědný za uchovávání svého Hesla v tajnosti.
 9. Poskytnutím Služby Uživateli Operátor nezaručuje nalezení všech v Internetu dostupných výskytů sledovaného Klíčového Slova.
 10. Pokud se uživatel rozhodne použít Servis během Zkušební Doby, Operátor je zavázán zaslat Uživateli na e mailovou adresu uvedenou při Registraci proforma fakturu v souladu s poskytovanými Službami ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne výběru a nakonfigurování Balíčku, případně od obdržení údajů uvedených ve 3. odstavci této kapitoly Podmínek.
 11. Pro použití Předplaceného Období, je Uživatel povinen doplnit kroky uvedené v třetí části této kapitoly Podmínek a také musí zaplatit proforma fakturu, která bude zaslána na emailovou adresu uvedenou při Registraci v souladu s poskytovanými Službami.
 12. Prodlení při splatnosti úhrady Poplatku za Předplatné uvedené v doručené proforma faktuře, způsobí zablokování uživatelského přístupu k Účtu po dobu 7 dnů. V případě úhrady Poplatku za Předplatné ve lhůtě do 7 dnů od zablokování uživatelského přístupu k Účtu, bude přístup okamžitě odblokován. Uplynutím lhůty 21 dní ode dne zablokování uživatelského přístupu bez provedení platby způsobí zánik Smlouvy a automatické odstranění Účtů.
 13. Za den platby se považuje den, kdy dojde do připsání Poplatku za Předplatné na účet Operátora.
 14. Úhrada Poplatku za Předplatné Uživatelem ve lhůtě stanovené v zaslané proforma faktuře, způsobí začátek Předplatného Období.

ZKUŠEBNÍ DOBA

 1. Zkušební doba činí 14 (čtrnáct) po sobě jdoucích dnů.
 2. Operátor si vyhrazuje právo zablokování uživatelského přístupu k Servisu v průběhu Zkušební Doby v případě, že:
  1. Uživatel, nebo osoba, která nese odpovědnost, porušila předpisy Podmínek.
  2. Operátor předpokládá aktivaci dalšího Účtu v Systému Uživatelem.

UKONČENÍ SMLOUVY

 1. Smlouva zaniká uplynutím 21 dnů ode dne zablokování uživatelského přístupu k Účtu, v případě kdy tento přístup byl zablokován z důvodu prodlení úhrady Poplatku za Předplatné ve lhůtě uvedené v proforma faktuře doručené Uživateli v souladu s poskytovanými Službami.
 2. V případě, že Uživatel odešle žádost o ukončení Smlouvy před uplynutím Předplaceného Období, může používat Účet a služby do konce Platného Období, za které uhradil Poplatek za Předplatné.
 3. Operátor si vyhrazuje právo vypovědět Smlouvu s okamžitou platností, pokud Uživatel:
  1. během Registrace zadá nesprávné údaje,
  2. dopustí se prostřednictvím systému porušení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů,
  3. dopustí se chovaní, které je v rozporu s právními předpisy, pravidly společenského styku nebo s obecnými podmínkami používání sítě Internet,
 4. Uživatel, jehož Smlouva byla ukončena z důvodu porušení Podmínek nebo způsobem uvedeným ve 3. odstavci této kapitoly Podmínek, se nesmí znovu registrovat v Systému bez výslovného souhlasu Operátora.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI OPERÁTORA

 1. Operátor nenese žádnou odpovědnost za případné problémy nebo technická omezení hardware Uživatele, které mu znemožňují používání Servisu.
 2. Uživatel nese plnou odpovědnost za obsah a správnost zadaných údajů.
 3. Veškerý obsah přiřazen Uživateli a všechny zákazky zadany třetími osobami, které se identifikují přihlašovacími údaji Uživatele, budou zařazeny k tomu Uživateli.
 4. Uživatel nese plnou odpovědnost za porušení práv třetích osob, a také škody způsobené třetím osobám v souvislosti se svým chováním (jednáním nebo opomenutím), v důsledku použití údajů získaných prostřednictvím Servisu.
 5. Operátor nenese žádnou odpovědnost v souladu s příslušnými ustanoveními zákona ze dne 29. července 2004 o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zák. č. 480/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů).
 6. Operátor nenese žádnou odpovědnost za neplnění nebo nesprávné plnění služeb způsobených třetí osobou.

PODMÍNKY POUŽITÍ SERVISU UŽIVATELEM

 1. Uživatel je povinen zejména:
  1. využívat Servis způsobem, který nenarušuje jeho fungování,
  2. nepodnikat kroky spočívající v odesílání nebo uvádění nevyžádaných informací nebo obchodních nabídek na Servisu, podnikání takových kroků, jejichž účelem je získat informace neurčené pro Uživatele;
  3. využívat Servis v souladu s ustanoveními Podmínek a právními předpisy platnými na území České republiky,
  4. neprovádět žádné změny ve zdrojovém kódu Systému,
  5. nepřidávat obsah, který je urážlivý, rasistický, pornografický, atp.
  6. používat obsah uvedený v Systému nebo získaný za použití Systému pouze pro interní účely své společnosti nebo pro soukromé účely. V případě, že Uživatel chce používat obsah umístěný v Systému Operátora v jiném rozsahu, musí získat výslovný souhlas Operátora. V případě, že Uživatel bude chtít citovat obsah nalezený pomocí Systému je zavázán přidat poznámku: "Zdroj: sentione.cz".
 2. Operátor umožňuje také navázání spolupráce s Uživatelem prostřednictvím uzavření smlouvy o poskytování Služeb. V tomto případě, jsou Podmínky nedílnou součástí smlouvy.

POPLATKY

 1. Použití Služby SentiOne PRO po uplynutí Zkušební Doby je placené.
 2. Podrobné informace o výši Poplatků jsou zpřístupněny Operátorem v jeho Ceníku.
 3. Poplatek za předplatné je splatný předem za každé po sobě jdoucí Předplacené Období.
 4. Za datum zahájení Předplaceného Období se považuje den v měsíci, kdy byla částka připsána na bankovní účet Operátora. Předplacené Období končí dnem odpovídajícím číslem počátečnímu dni, kterým začalo Předplacené Období, a pokud by takový den v měsíci neexistoval, posledním dnem daného měsíce.
 5. Poplatek za Předplatné zahrnuje:
  1. základní poplatek za zvolený Balíček,
  2. poplatek za Balíček dodatečných dotazů,
  3. poplatek za dodatečné Uživatelské Účty.
 6. Informace o tom, jakým způsobem lze uhradit Poplatek za Předplatné je k dispozici v Uživatelském panelu v Systému.
 7. Dodatečné balíčky dotazů a dodatečné Uživatelské Účty je možné zakoupit kdykoliv a jsou považovány za platné ve chvíli připsání poplatku ve výši uvedené v Uživatelském panelu.
 8. Pomocí Uživatelského panelu je možné odstoupit od zakoupených dodatečných balíčků kdykoliv.
 9. Balíček je možno změnit kdykoli.
 10. V případě změny Balíčku z "drahého" na "levnější" se změna uskuteční po uplynutí Předplaceného Období.
 11. V případě změny balíčku z "levnějšího" na "dražší" zašle Operátor Uživateli proforma fakturu ve výši rozdílu mezi poplatkem za dražší Balíček na nové Předplacené Období, začínající dnem změny Balíčku, a poplatkem za levnější Balíček, zvýhodněným o počet dnů, které uplynuly od začátku nynějšího Předplaceného Období. Změna Balíčku nabývá platnosti dnem zaplacení proforma faktury.
 12. Uživatel může kdykoliv získat dodatečné Účty nebo dodatečné Balíčky dotazů. Uživatel může aktivovat dodatečný Účet nebo Balíček dotazu předložením správné dispozici u Operátora. Aktivace je automatická. Poplatek za dodatečný Účet nebo dodatečný Balíček dotazů je přidáván k faktuře za příští zúčtovací období, s výhradou odečtení počtu dnů, které uplynuly od začátku běžného Předplaceného Období.
 13. Uživatel může odstoupit od zakoupených dodatečných Účtů nebo dodatečných Balíčků dotazů. V tomto případě dodatečné Účty nebo Balíčky dotazů budou zablokovány okamžitě.
 14. Poplatek za Předplatné může Uživatel uhradit bankovním převodem na individuální číslo bankovního účtu nebo zaplatit pomocí platební brány, která se nachází v Uživatelském panelu v Systému.
 15. Operátor si vyhrazuje maximálně 3 dny na vystavení faktury s DPH od chvíle připsání platby. Uživatel souhlasí s odesláním faktury elektronicky prostřednictvím e-mailu.
 16. Operátor si vyhrazuje právo na provedení změn v Ceníku. Změny budou oznámeny na Stránkách v záložce „Ceník“ a budou povinné pro Uživatele od následujícího zúčtovacího období.
 17. Online platby, včetně plateb platebními kartami, jsou zpracovány PayLane Sp. z o.o. se sídlem v Polský, Gdańsk, Arkońska 6/A3, PSČ: 80-387, KRS: 0000227278.

TECHNICKÁ PŘESTÁVKA

 1. Operátor je oprávněn k dočasnému přerušení provozu Servisu a poskytovaných Služeb.
 2. Operátor se bude snažit, aby se technické přestávky konaly v době, kdy omezení Uživatelů vyplývající z technické přestávky bude tak nízké, jak je to jen možné.
 3. V případě technické přestávky, trvající déle než 24 hodin, bude o této skutečnosti Operátor informovat Uživatele Účtu prostřednictvím e-mailu.
 4. V případě technické přestávky trvající déle než 24 hodin má Uživatel právo prodloužit platnost Předplaceného Období, během kterého došlo k technické přestávce, o tolik plných dnů, kolik trvala technická přestávka.

Ochrana osobních údajů

 1. Přijetím těchto Podmínek, Uživatel vyslovuje souhlas se shromažďováním a zpracováním svých osobních údajů společností SentiOne Česká republika, se sídlem v Ostravě Vítkovicích, ul. Výstavní 2968/108, 703 00 (Organizátor) za účelem užívání Služeb Organizátora a také provedením dalších marketingových akcí Organizátorem v budoucnu.
 2. Přijetím těchto Podmínek Uživatel také prohlašuje, že přečetl následující instrukce:
 3. Osobní údaje (adresní a identifikační údaje) jsou sděleny Organizátorovi dobrovolně, a jsou podmínkou umožňující využívání Služeb Organizátora. Každý Uživatel Servisu má neomezené právo přístupu ke svým údajům a jejich opravu. Po ukončení užívání Služby Organizátora, osobní údaje Účastníků budou použity pro marketingové účely Organizátora. Příjemce osobních údajů Uživatele je Organizátor.
 4. Správcem osobních údajů Uživatelů je Operátor, který zpracovává osobní údaje v souladu s ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a zákonem ze dne 29. července 2004 o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zák. č. 480/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů), jakož i další obecně platné právní předpisy.
 5. Operátor si vyhrazuje právo zveřejnit vybrané informace o Uživateli příslušným orgánům nebo třetím osobám, které podaly řádnou žádost o takové informace, podle účinných právních předpisů.
 6. Každý Uživatel má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo je opravovat, doplňovat. Uživatel má také právo žádat o ukončení zpracování svých údajů a jejich odstranění, což znamená, že Uživatel přijde o možnost využívání Služeb a jeho Účet bude odstraněn.
 7. Veškeré Uživatelem na Servisu uložené osobní údaje jiných osob (včetně jejich jména a příjmení, telefonního čísla nebo e-mailové adresy) Užívatel umístí pouze na vlastní zodpovědnost a pod podmínkou neporušování právních předpisů a práva na ochranu osobnosti.
 8. Operátor si vyhrazuje právo zpracovávat osobní údaje Uživatele za účelem navázání, změny nebo ukončení právního vztahu mezi Uživatelem a Operátorem.
 9. Operátor prohlašuje, že bude usilovat o to, aby poskytl Uživatelům správnou úroveň bezpečnosti při využívání Služby. Všechny události, které by mohly mít vliv na bezpečnost přenosu informací, včetně informací o podezření na sdílení souborů, které obsahují viry a další soubory podobné povahy, by měly být oznámeny Operátorovi na adresu kontakt@@sentione.cz
  1. udržení spojení Uživatele (po přihlášení), díky kterému Uživatel nemusí opět zadávat přihlašovací údaje na každé podstránce Servisu;
  2. vytváření statistik návštěvnosti podstránek Servisu.
 10. Operátor prohlašuje, že bude usilovat o to, aby poskytl Uživatelům správnou úroveň bezpečnosti při využívání Služby. Všechny události, které by mohly mít vliv na bezpečnost přenosu informací, včetně informací o podezření na sdílení souborů, které obsahují viry a další soubory podobné povahy, by měly být oznámeny Operátorovi na adresu contact@@sentione.com.
 11. Operátor informuje a Uživatel souhlasí s tím, aby jakákoliv oznámení, informace nebo jiné zprávy od Operátora tykající se poskytovaných Služeb byly rozesílány elektronicky na e-mailovou adresu Uživatele uvedenou v registračním formuláři.
 12. Transakční údaje, včetně osobních údajů, mohou být předané PayLane sp. z o.o. se sídlem v Polský, Gdańsk, Arkońska 6/A3, PSČ: 80-387, KRS: 0000227278, za účelem zpracování online plateb, v případě, kdy je to nezbytné.

REKLAMACE

 1. Veškeré stížnosti týkající se Operátorem poskytovaných Služeb, musejí být zaslány na e mailovou adresu kontakt@@sentione.cz nebo na poštovní adresu:
  SentiOne Česká republika
  Výstavní 2968/108
  Ostrava - Vítkovice, 703 00
 2. Správná stížnost by měla zahrnovat::
  1. jméno a příjmení - v případě fyzické osoby,
  2. název - v případě právnické osoby nebo organizační jednotku, která není právnickou osobou a které zvláštní zákon přiznává právní osobnost,
  3. uživatelské jméno,
  4. přesnou adresu trvalého pobytu nebo sídlo podnikatele, případně poštovní adresu, pokud je odlišná od adresy trvalého pobytu nebo sídla podnikatele,
  5. e-mailovou adresu zadanou při Registraci,
  6. podrobný popis a důvod reklamace.
 3. Operátor se nebude zabývat reklamacemi vyplývajícími z nedodržení Podmínek Uživatelem.
 4. Operátor vyřídí reklamaci ve lhůtě 5 pracovních dnů od jejího obdržení.
 5. Vyřízení reklamace Operátorem je konečné.
 6. S jakýmikoliv dalšími poznámkami, tykajícími se provozu Servisu je možné obrátit se na adresu kontakt@@sentione.cz

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Přístup k aktuální verzi Podmínek je možný na Servisu působícím na adrese http://sentione.pl v záložce „Obchodní podmínky“ ve formě, která umožňuje jejich stahování, nahrávání a tisk.
 2. Operátor si vyhrazuje právo změnit Podmínky kdykoliv to uzná za vhodné.
 3. V případě změn Podmínek bude Operátor informovat o těchto změnách na internetové stránce http://sentione.cz v záložce "Obchodní podmínky" v předstihu 7 dnů. Uživatel je vázán novými Podmínkami, pokud nevypoví Smlouvu v nejbližší možné lhůtě výpovědí. V případě ukončení Smlouvy Uživatelem Smlouva končí posledním dnem uhrazeného Předplaceného Období.
 4. Operátor prohlašuje, že Servis, Systém a všechny prvky, které obsahuje, jsou výhradním vlastnictvím společnosti SentiOne Česká Republika s.r.o. se sídlem ve Gdańsk na ul. Lęborska 3B, 80-386 Gdańsk, IČO: 145 863 272, DIČ: 5252520285, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem v hl. m. Varšava, vložka 0000400624, základní kapitál: 1 233 450 PLN.
 5. Operátor si vyhrazuje právo přenést část nebo všechna práva a povinnosti vyplývající z Podmínek na třetí osobu nebo uzavření subdodavatelských smluv, s čím Uživatel souhlasí prostřednictvím Podmínek.
 6. Uživatel nesmí bez písemného souhlasu Operátora přidělit nebo zrušit práva a povinnosti vyplývající z Podmínek.
 7. V záležitostech, které nejsou regulovány Podmínkami, se uplatní ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a dalších příslušných zákonů.